ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2019. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ br. 31/16 i 17/18) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13, 12/18), Zamjenik načelnika Općine Barban, 10. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
 u 2019. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 18. siječnja 2019. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

67

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 43. Trka na prstenac

66,5

45.000,00
3. Katedra čakavskog sabora Barban i Barbanština od prapovjesti do danas
Zbornik: Barbanski zapisi

56,5

20.000,00
4. Baldakin Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja u Sutivancu

52

8.000,00

UKUPNO:

148.000,00

Članak 3.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula

Društveno aktivni

62

14.500,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa i Blind dinner – Barban

53

1.500,00

3. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -nuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2019. godini

46

1.000,00

4. Udruga  roditelja osoba s kombiniranim smetanjama u psihofizičkom razvoju IŽ- Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

45,5

1.000,00

5. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

44

1.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Članak 4.

U 2019. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

63,5

16.000,00

2. Društvo Sv. Pava Uređenje i zaštita okoliša i lokvi na području Sv. Pava te očuvanje tradicijskih vrijednosti

53,5

7.500,00

3. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2019.g.

53

7.500,00

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

44

2.000,00

UKUPNO:

33.000,00

Članak 5.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.
KLASA: 402-04/18-01/01
UR.BROJ: 2168/06-01-19-41
Barban, 10. travnja 2019. godine

 

ZAMJENIK NAČELNIKA
OPĆINE BARBAN
Dalibor Biletić, v.r.

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi. Shodno tome, svim mještanima Općine Barban dostavljena su nova Rješenja o komunalnoj naknadi.

Mole se mještani koji u bankama imaju ugovoren trajni nalog za plaćanje komunalne naknade da se jave u Općinu Barban kako bi dobili nove podatke za plaćanje budući da su se promijenili podaci poziva na broj, odnosno svakom obvezniku dodijeljena je nova šifra te je istu potrebno promijeniti u banci kako bi se uplate mogle prepoznati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu, namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, KLASA: 402-04/19-01/01, URBROJ: 2168/06-01-19-1 od 15. travnja 2019. godine, načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

 

I.

Općina Barban dodjeljuje potpore malih vrijednosti za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, u raznim prioritetnim područjima, i to:

za nepredviđene aktivnosti koje, iz opravdanih razloga, nisu bile planirane u godišnjem planu udruge i Proračunu Općine Barban,

za aktivnosti planirane godišnjim planom udruge i Proračunom Općine Barban za koje se tijekom godine utvrdi da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

Potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti jednokratno tijekom proračunske godine.

II.

Financijska sredstva Proračuna Općine Barban za 2019. godinu planirana za potpore malih vrijednosti mogu se dodijeliti u ukupnom godišnjem iznosu koji ne prelazi:

10.000,00 kuna za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u godišnjem planu,

5.000,00 kuna za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.

III.

Općina Barban poziva udruge koje provode manje projekte, aktivnosti ili manifestacije, na području Općine Barban, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima, aktivnostima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

IV.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti manje projekte, aktivnosti, manifestacije, sponzorstva i pokroviteljstva (u daljnjem tekstu: projekti) iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva.

V.

Udruge ne mogu dobiti potporu sukladno ovom Javnom pozivu ukoliko su već prethodno prijavile projekt i kojima je dodijeljena potpora na temelju Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini.

VI.

Sredstva za potpore malih vrijednosti planirana su u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

Planirana vrijednost sredstava koja se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva, najniži i najviši iznos sredstava i očekivani broj ugovora, određuju se kako slijedi:

Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja za financiranjeprograma, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Naziv područja

Naziv javnog poziva

Ukupan iznos

financijskih

sredstava

u kn

Najniži iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti u kn

Najviši iznos

sredstava koji

se može

prijaviti i

ugovoriti

u kn

Očekivani

broj

ugovora

POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine Barban za 2019. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban

60.000,00

1.000,00

10.000,00

10

VII.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. godine.

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

Rok za podnošenje prijava, sukladno ovom Javnom pozivu, je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici www.barban.hr objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva.

 

VIII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni pečatom udruge.

IX.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Barban ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BARBAN

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Barban 69, 52 207 Barban

„Javni poziv za udruge“

X.

Odluke o dodjeli financijskih sredstava, nakon provedenog postupka provjere formalne valjanosti podnesenih prijava te procjene kvalitete projekta i usklađenosti ciljeva projekata s općim ciljevima i ciljevima razvoja prioritetnog područja, donosi Općinski načelnik, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti proračuna.

XI.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu, Općina Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.

XII.

Prijavitelji koji su nezadovoljni Odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku u roku od osam (8) dana od dana dostave pisane obavijesti o nemogućnosti dodjele potpore male vrijednosti.

Prigovor se može podnijeti na natječajni postupak. Prigovor koji se ne odnosi na natječajni postupak, nadležno upravno tijelo će odbaciti.

Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.

XIII.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete.

 

XIV.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv, vezano za financiranje potpora malih vrijednosti, mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@barban.hr najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Barban ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Paus

KLASA: 402-04/19-01/01

URBROJ: 2168/06-01-19-2

Barban, 15. travnja 2019. godine

 

Dokumenti za preuzimanje:

I. Izmjene Pravilnika o financiranju udruga
Izjava o urednom ispunjavanju obveza
Obrazac 1 – obrazac opisa projekta
Obrazac 2 – obrazac za opisni izvještaj provedbe projekta
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban
Upute za prijavitelje

Rješenje o biračkim mjestima

 

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 08.04.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 11.04.2019. godine u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

 

 

 

 

 

 

Poziv na intervju

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Klasa: 112-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-06-19-5
Barban, 3. travnja 2019.

 

KANDIDATIMA KOJI

UDOVOLJAVAJU FORMALNIM

UVJETIMA JAVNOG POZIVA

 

 

Predmet: Poziv na intervju

 

Poštovani,

dana 3. travnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, Klasa: 112-01/19-01/01, Ur.br.: 2168/06-06-19-1 od 25.03.2019. godine, te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na Javni poziv. 

Navedenog kandidata pozivamo na usmeni intervju, u ponedjeljak 8. travnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati. Prije samog intervjua provest će se identifikacija kandidata.

Usmeni intervju obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju-u, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv.

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

 

 

JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 2168/06-06-19-1
Barban, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) te na temelju Plana Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2019. godinu (KLASA: 023-01/19-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-19-2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

 

Članak 1.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Barban objavljuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.

 

Članak 2.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

Članak 3.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za sljedeće radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 polaznik/polaznica

Uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

 

Članak 4.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);
– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva);
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a najmanje 30 dana do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan/dužna je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Članak 5.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Članak 6.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude izabran, Općina Barban će HZZ-u podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad, polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok trošak prijevoza za polaznika/cu stručnog osposobljavanja snosi Općina Barban.

 

Članak 7.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 01. travnja 2019. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban” na adresu:

 

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

 

 

Članak 8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u članku 4. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na intervju, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Članak 9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Pročelnik:

Vlado Kožljan

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-5
Barban, 19. ožujka2019.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetničkog inkubatora Barban objavljuje:

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

 1. Podaci o Naručitelju:

Naziv Naručitelja: Općina Barban
Sjedište: 52207 Barban, Barban 69
Adresa za dostavu pošte: Barban 69, 52207 Barban
OIB:98875297738

Broj telefona:+385 52 567 635
Broj telefaksa:+385 52 567 606

Internetska adresa:www.barban.hr
Adresa elektroničke pošte:marina@barban.hr

 1. Evidencijski broj nabave:26/19, MV
 1. Predmet nabave:

Nabava usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line paltforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

CPV oznaka predmeta nabave: 79341000-6
CPV naziv predmeta nabave: Usluge oglašavanja

 1. Datum početka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine, objavljeno u EOJN RH i na Internet stranicama Općine Barban https://www.barban.hr
 1. Datum završetka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine
 1. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 1. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Nije bilo prijedloga, upita ili primjedbi od nitijednog gospodarskog subjekta.

 1. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
 2. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 3. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 4. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

NAČELNIK
Dalibor Paus

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

UZROK PREKIDA: zamjena redukcijskog ventila u redukcijskoj stanici Petehi – Grandići

DAN: 20.03.2019. (srijeda)

VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati

LOKACIJA: naselja Grandići, Pavlići, Fumeti, Majčići, Ivanušići, Celići, Kožljani i Petehi

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-03/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-03-19-6
Barban, 13. ožujka 2019.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/19-01/01, Ur.broj: 2168/06-03-19-2 od 01.03.2019., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 19. ožujka 2019. godine s početkom u 13:00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13, 12/18)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu oglasa