OGLAS

Dopuna zemljišne knjige za katastarsku općinu Sutivanec

Oglas – Općinski sud u Puli (pdf dokument)

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013, 12/2018), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u naseljima Hrboki i Puntera
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlaže jedna katastarska čestica na području naselja Hrboki: k.č. 2524/49 k.o. Prnjani i dvije katastarske čestice na području naselja Puntera: k.č. 2740/18, k.č. 2740/47 obje k.o. Prnjani.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Prnjani

2524/49

Općina Barban 1/1

građevinsko

pašnjak

739

165.000,00

16.500,00

Prnjani

2740/18

Općina Barban 1/1

građevinsko

izgrađeno zemljište, pašnjak

1074

397.380,00

39.738,00

Prnjani

2740/47

Općina Barban 1/1

građevinsko

izgrađeno zemljište, pašnjak

951

351.870,00

35.187,00

 

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 2. Naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 3. Visinu ponuđene cijene u kunama
 4. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 05. lipnja 2019.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 10. lipnja 2019. u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED
Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove provedbe ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na izradu procjembenog elaborata zemljišta te objavu javnog natječaja u dnevnom listu
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/13
Ur.broj: 2168/06-02-19-2

Barban, 21. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale

 

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem na edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“

Vodeći se osnovnom zadaćom LAGUR-a koja se očituje u ravnopravnom povezivanju subjekata iz područja javnog, privatnog i društvenog života, poticanju njihovog zajedničkog rada na ostvarivanju zajedničkih ciljeva te izgradnji dugoročnih partnerstava, ovim Vas putem pozivamo na sudjelovanje u besplatnim edukativnim aktivnostima u sklopu projekta „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“ koje će se održati u svibnju, lipnju i listopadu 2019. godine u prostoru Multimedijalnog centra ‘3MC’ na adresi Centar 58 u Medulinu, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

 

Besplatna edukacija u svrhu osnaživanja organizacija civilnog društva na području LAGUR-a Istarska batana provest će se kroz 4 edukativna ciklusa, a od kojih su prva 2 predviđena tijekom svibnja i lipnja 2019.g., dok su posljednja 2 predviđena početkom listopada 2019.g. Pritom se u svibnju namjeravaju obraditi teme direktno vezane za postupak osnivanja udruženja, dok će u listopadu fokus biti na redovnom poslovanju udruženja (strateško planiranje, razrada projekata, načini financiranja udruženja i dr.), a što je detaljnije opisano u prilogu Program edukacije.

Edukacija je usmjerena prvenstveno osobama s područja Općine Medulin, ali i ostalih gradova i općina na području LAGUR-a Istarska batana, a koji:

 1. imaju namjeru osnivanja novog udruženja, ili
 2. su članovi već postojećeg udruženja.

 

Više informacija u dokumentima u prilogu, ili na stranicama Lagura Istraska Batana: https://www.lagur-istarska-batana.hr/novosti

 

Dokumenti za preuzimanje:

Natječaj za Upis u pedagošku godinu 2019.-2020.

Dječji vrtić „Tratinčica“
Barban 133
52207 Barban
Tel: 052/567-497
E-mail: pubarbanbb@gmail.com
dvtratincica-barban.hr
KLASA:601-02/19-02-1
UR.BROJ: 2168-06-04-19-02
Barban, 06.svibnja 2019.

 

Temeljem članka 35., stavka1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članaka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ objavljuje

 

N A T J E Č A J   Z A    U P I S    D J E C E

U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 06.05.2019. godine do 17.05.2019. godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči vrtića, oglasnoj ploči Općine Barban).
 2. Pravo prijave na natječaj imaju sva djeca rođena od 01.04.2013. do 31.08.2017.
 3. Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u svim prostorijama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ ili na web stranici Vrtića.
 4. Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić „Tratinčica“, Barban 150 („Gornji vrtić“) svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
 5. Uz zahtjev za upis, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–  izvadak iz matice rođenih za dijete (preslika)

–  potvrdu o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice

–  potvrdu o prebivalištu oba roditelja/skrbnika (preslika osobnih iskaznica)

–  potvrdu o zaposlenju za oba roditelja – skrbnika „elektronički zapis“ HZMO

–  liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju (neposredno pred upis)

 

Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje bodova:

–  za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

–  za djecu iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz matice rođenih (preslika)

–  izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca)

–  potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad (za roditelje)

–  pisana preporuka Centra za socijalnu skrb ili drugih stručnjaka izvan ustanove za uključivanje djeteta u vrtić

–  za dijete s teškoćama u razvoju- rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske dokumentacije (kategorizacija)

–  za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i potvrda CZSS, rješenje o udomiteljstvu

–  potvrdu o statusu studenta- redovnog, izvanrednog (za roditelje)

–  potvrda o dječjem doplatku (za roditelje)

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića i na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića „Tratinčica“- dvtratincica-barban.hr

U svrhu zaštite privatnosti i osobnih podataka djece, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka objava će biti bez navođenja imena i prezimena djece, već će svako dijete na Listi biti navedeno pod identifikacijskim brojem ( šifrom) djeteta.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Aldo Osip

Prijavni obrazac za upis djeteta

Muzej u čast barbanskom ponosu i tradiciji

Malo tko u Istri ne zna za feštu Trka na prstenac, oživljeno viteško natjecanje slično Sinjskoj alci koje se održava u Barbanu od 1976. godine svakog trećeg vikenda u kolovozu. Velika pučka fešta okupi na tisuće znatiželjnika koji vole vidjeti lijepe rasne konje, konjanike u staroj nošnji koji se bore za prstenac te još koju zanimljivu facu koja se tog vrelog popodneva muva po Barbanu. I tako već desetljećima. I nakon godina i godine tradicije, konačno je ove godine Trka dobila i svoj dom.

U centar se ulazi kroz svjetlosne i zvučne obruče (G. ŠEBELIĆ)

U centru Barbana, na samoj placi i povijesnoj palači iznad gradske lože otvoren je zanimljiv mali muzej, odnosno Centar za posjetitelje posvećen Trci na prstenac. U čast toj manifestaciji koja privlači na tisuće posjetitelja, općinska uprava odlučila je u središtu mjesta urediti centar za posjetitelje koji svim gostima Barbanštine i Istre predstavlja tradiciju tog viteškog natjecanja, ali i lokalnu povijest.

Virtualno Gradišće (G. ŠEBELIĆ)
Crni obruči i prstenac

Kako zapravo izgleda ovaj prostor na placi iznad nekadašnje gradske lože? Na samom ulazu je info pult Turističke zajednice gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije o Centru, ali i Barbanštini. Tu možete pogledati i film o Trci na prstenac, a potom se po stepeništu možete uputiti na prvi kat centra i najimpresivnijeg dijela ove male turističke atrakcije – crnog hodnika sa svjetlosnim efektima u obručima koji simboliziraju stazu Gradišće kroz koju jahači moraju proći da bi došli do prstenca.


Ptica prstenac (G. ŠEBELIĆ)

Dok hodate kroz zanimljive obruče, prati vas topot konja, baš kao da ste na pravoj jahaćoj stazi. Naime, veliki prstenovi uz pomoć senzora detektiraju brzinu i ritam kretanja posjetitelja te svjetlosnim efektima dočaravaju pokret čime se stvara napetost i doživljaj konjanika pri ciljanju prstenca. Već tu ste zaintrigirani što vas dalje čeka.

Zid proslavljenih konjanika (G. ŠEBELIĆ)

Nakon što osjetite duh Trke na prstenac i tremu konjanika i njihovih konja na startu staze, ulazite u manju dvoranu s prezentacijom Trke kroz povijest i njezinih sudionika, eksponatom Ptice prstenac i koplja položenih oko nje u središtu prostorije te tradicionalnih narodnih nošnji i popratnih rekvizita.
Zid posvećen najboljima

Riječ je o replici skulpture Josipa Diminića koju svaki slavodobitnik prima kada osvoji prstenac. Ujedno na zidu ove prostorije ispisana su imena svih dosadašnjih slavodobitnika Trka uz godine kada su pobjeđivali, kao i pobjednici Trke za viticu koja se održava dan prije Trke na prstenac. Mjesta ima dovoljno i za neke buduće slavodobitnike koji će ponosno koračati Gradišćem.

U pozadini čujete glas poznatog radijskog voditelja Roberta Ferlina kako vodi Trku, a to vas u trenu odvede na Gradišće kada „svi puti vode u Barban“. Na drugom zidu te najveće prostorije nalazi se stara slika Barbanca u narodnoj nošnji gdje su opisani svi njeni elementi, kao i sve ono što sam konjanik na Trci mora imati od opreme.
Zabava za puk

Za one koji nisu toliko upućeni u povijest, dobro je znati da je Trka obnovljena 1976. godine i to zahvaljujući grupi entuzijasta koji su u sklopu tadašnje Istrijade odlučili ponovno u Barbanu pokrenuti staru vitešku igru, koja je starija i od Sinjske alke iz 1715. godine. Tada nisu ni slutili da će se iz tog druženja i zabave izroditi jedna od najpoznatijih istarskih manifestacija ovakvog tipa, koja spada u najmasovnije pučke ljetne fešte na Poluotoku.

Tako to treba izgledati (G. ŠEBELIĆ)

Trka naravno ima i svoju povijesnu komponentu. U Barbanu i obližnjoj Savičenti održavala su se konjička natjecanja ovakvog tipa za vrijeme velikih sajmova i crkvenih proslava radi zabave puka i plemića. Barbanska se trka prvi put spominje 1696., a savičentska 1713. U Savičenti su ovakvom turniru mogli pristupiti samo plemići i građani, dok su u Barbanu mogli nastupiti svi koji su ispunjavali pravila objavljena u ‘Proglasu’ na slobodnom sajmu u Barbanu 10. lipnja 1696., prema kojima je na turniru mogao sudjelovati samo konjanik opremljen kao ratnik, vojnik ili vitez.
Video projekcije

Pravila su bila slična današnjima, iako tada nije bilo Časnog suda, mjerenja vremena… Natjecatelj bi s mjesta utrke kretao na znak trube u punoj opremi prema prstencu. Ukoliko bi postigao pogodak, morao se vratiti pred suce radi provjere punti. Pobjednik bi uz najveće počasti dobivao iznos u visini vrijednosti jednih svilenih čarapa i jednog srebrnog mača. Poticaj za ponovno oživljavanje Trke zasigurno je bio i rad dr. Danila Klena, koji je u svom znanstvenom radu, tragom prepiske starih dokumenata barbanskog načelnika Josipa Batela iz druge polovice 19. stoljeća, aktualizirao Trku. Sve ostalo sada je povijest, a ova dvorana sve će posjetitelje uputiti upravo u tu priču.

Ovalna dvorana s projekcijama (G. ŠEBELIĆ)

Prostor dalje vodi u kružnu galeriju u kojoj se vrti film u krugu, odnosno za 360 stupnjeva. Tu se mogu vidjeti video materijali o Trci i pripremi za samu Trku, ali i konjanicima. U budućnosti će se tu moći vidjeti i dodatnih 10-tak kratkih filmova od kojih će neki biti snimati u tehnici od 360 stupnjeva pa će se vrtjeti u kružnoj dvorani- o folkloru, crkvama na ovom prostoru. Snimanje filmova je već počelo, a projekt bi trebao biti gotov do kraja godine. Isto tako, planira se prikazivati i 3D mapping, odnosno nastajanje pojedinih barbanskih zgrada po uzoru na slične 3D mappinge koji su se prikazivali na pulskom festivalu Visualia.
Stari gradić

Time će se moći oživjeti neke stare barbanske vizure mjesta. Naknadno će se instalirati i zanimljiva 3D animacija, a i posjetitelji će moći naočalama za virtualnu stvarnost sjesti na konja i kopljem, odnosno joystickom gađati prstenac.

Ovdje možete saznati da je Barban stari gradić koji je u 13. stoljeću pripao pazinskom feudu pod vlašću goričkih grofova. U svojoj povijesti bio je kasnije i pod vlašću Austrijanaca, a najduže je pripadao mletačkoj obitelji Loredan, koja je Barban kupila 1535., a u njezinom je vlasništvu ostao čak 334 godine. Njihova ostavština definitivno je palača Loredan na barbarskoj placi, koja je izgrađena daleke 1606.

O povijesnim događanjima (G. ŠEBELIĆ)

No, Barban se može podičiti i ostacima iz antičkog doba, glagoljicom, kulama, gradskim vratima, brojnim crkvama i freskama. Sve o tome, saznat ćete u ovom dijelu posjetiteljskog centra. Na kraju samog centra uređena je velika dvorana za prezentacije i okupljanja većeg broja ljudi te suvenirnica sa suvenirima koji su autentični u ovome kraju. A njih ne nedostaje, ako uzmemo u obzir koliko toga bude izloženo na svim ljetnim feštama u Barbanu i okolici. Bit će to idealno mjesto za održavanje raznih skupova i proslava.
Naočale za proširenu stvarnost

Posebnost čitave priče su arhitektonska rješenja. U osmišljavanju centra, arhitekti su nastojali primijeniti i osmisliti inovativni i zabavni sadržaj. Zabavno je odmah na početku dok hodate kroz obruče koji vas prate zvukom i svjetlošću pa imate osjećaj da ste i sami dio Trke. Drugi kuriozitet je što su svi eksponati prezentirani kroz Brailleovo písmo, ali i same taktilne površine koje vode kroz cijeli objekt radi razumijevanja i kretanja slabovidnih osoba.

Svi ju žele (G. ŠEBELIĆ)

Također, u čitavom centru instalirana je moderna LED rasvjeta. Općina Barban uređenjem ovog interaktivnog prostora o povijesti i tradiciji ovog kraja ne namjerava stati. Planovi su veliki. Želja im je obogatiti postav novim multimedijalnim sadržajima, naočalama za proširenu stvarnost i slično. Tada će doživljaj u svijetu virtualnosti biti potpun. I dovoljan do trećeg vikenda u kolovozu kada se sve to može vidjeti uživo i osjetiti prava uzavrela atmosfera starog konjičkog natjecanja.

Preuzeto:

Od
Barbara Ban -23/04/2019
https://www.helloistria.com/kultura/trka-na-prstenac-muzej-u-cast-barbanskom-ponosu-i-tradiciji/

 

Otvoren Centar za posjetitelje Barban

Na barbanskoj placi u staroj komunalnoj palači otvoren je u utorak navečer za brojne uzvanike Centar za posjetitelje posvećen trci na prstenac.

– Ovo je novi iskorak trke na prstenac, spoj povijesti i nove tehnologije. Zadili smo u sridu, rekao je istarski župan Valter Flego na otvaranju Centra.

Načelnik općine Barban Dalibor Paus dodao je da je nakon 43 godina trka na prstenac zaslužila da se prezentira na ovakav način. Za uređenje centra uloženo je 238 tisuća kuna Ministarstva turizma, a još toliko uložila je općina Barban iz svoga proračuna.

Monika Udovičić, pomoćnica ministra turizma rekla je da turiste zanima trka na prstenac, ovo je ogroman obol kulturnom turizmu i postav doista prikazuje ono što je autohtono u Barbanu.

Idejni projekt izradio pazinski Studio Putinja, svjetlosne efekte Marko Bolković, a zvučne Level 52.

U Centar se ulazi kroz tunel koji vodi prema prstencu. Uz posebne svjetlosne efekte i zvukove topota konja u kasu te zvuk koplja kada pogodi prstenac. Zatim put vodi posjetitelja u prostoriju gdje je na postolju u sredini izložena Diminićeva skulptura ptice prstenca, a uokolo nje postavljena su koplja konjanika. Dolazi se zatim do kružne prostorije gdje će se projicirati video u krugu – 360 stupnjeva. I na koncu krug završava s dvoranom u kojoj će se naknadno instalirati 3 D animacija. Posjetitelji opremljeni kopljem (joystickom) i naočalama za virtualnu stvarnost, moći će se okušati u Trci na prstenac, proživljavajući u autentičnom ambijentu i uz autentične zvukove napetost pred trku. (J. O.)

Preuzeto: Glas Istre
https://www.glasistre.hr/istra/barban-otvoren-centar-za-posjetitelje-posvecen-trci-na-prstenac-581649