JAVNI POZIV – za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti
Klasa: 112-01/19-01/01
Urbroj: 2168/06-06-19-1
Barban, 25. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) te na temelju Plana Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2019. godinu (KLASA: 023-01/19-01/03, UR.BROJ: 2168/06-01-19-2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban

 

Članak 1.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Barban objavljuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.

 

Članak 2.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

Članak 3.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u (Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za sljedeće radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 polaznik/polaznica

Uvjeti:

– magistar ili stručni specijalist ekonomije
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

 

Članak 4.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);
– vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva);
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a najmanje 30 dana do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv).

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan/dužna je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Članak 5.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr  najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

 

Članak 6.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude izabran, Općina Barban će HZZ-u podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.

Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad, polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok trošak prijevoza za polaznika/cu stručnog osposobljavanja snosi Općina Barban.

 

Članak 7.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 01. travnja 2019. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban” na adresu:

 

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

 

 

 

Članak 8.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u članku 4. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu na intervju, smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Članak 9.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

Pročelnik:

Vlado Kožljan

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 372-01/19-01/01
URBROJ: 2168/06-01-19-5
Barban, 19. ožujka2019.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj120/16), nanacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetničkog inkubatora Barban objavljuje:

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

 1. Podaci o Naručitelju:

Naziv Naručitelja: Općina Barban
Sjedište: 52207 Barban, Barban 69
Adresa za dostavu pošte: Barban 69, 52207 Barban
OIB:98875297738

Broj telefona:+385 52 567 635
Broj telefaksa:+385 52 567 606

Internetska adresa:www.barban.hr
Adresa elektroničke pošte:marina@barban.hr

 1. Evidencijski broj nabave:26/19, MV
 1. Predmet nabave:

Nabava usluga promidžbe i vidljivosti, izrade promotivnih materijala, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line paltforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

CPV oznaka predmeta nabave: 79341000-6
CPV naziv predmeta nabave: Usluge oglašavanja

 1. Datum početka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine, objavljeno u EOJN RH i na Internet stranicama Općine Barban https://www.barban.hr
 1. Datum završetka prethodnog savjetovanja:
 2. ožujak 2019. godine
 1. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 1. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Nije bilo prijedloga, upita ili primjedbi od nitijednog gospodarskog subjekta.

 1. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
 2. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 3. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 4. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

NAČELNIK
Dalibor Paus

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

UZROK PREKIDA: zamjena redukcijskog ventila u redukcijskoj stanici Petehi – Grandići

DAN: 20.03.2019. (srijeda)

VRIJEME: od 08.00 do 15.00 sati

LOKACIJA: naselja Grandići, Pavlići, Fumeti, Majčići, Ivanušići, Celići, Kožljani i Petehi

Poziv na testiranje

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-03/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-03-19-6
Barban, 13. ožujka 2019.

KANDIDATIMA KOJI
UDOVOLJAVAJU FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,

dana 12. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa o prijmu u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije, Klasa: 112-03/19-01/01, Ur.broj: 2168/06-03-19-2 od 01.03.2019., te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na natječaj.

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 19. ožujka 2019. godine s početkom u 13:00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13, 12/18)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave – Promidžba i vidljivost projekta

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 372-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-01-19-3
Barban, 8. ožujka 2019. godine

 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

 

Promidžba i vidljivost projekta, nastup na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban

 

Poštovani,

 

Općina Barban priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge promidžbe i vidljivosti, nastup na sajmovima, izrada Internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), (u daljnjem tekstu ZJN 2016), prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izrada internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban, javni naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Općina Barban će primjenjivati odredbe članka 198. ZJN 2016, te će prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga promidžbe i vidljivosti, nastupa na sajmovima, izradu internet stranice i on line platforme za projekt Poduzetnički inkubator Barban provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

Temeljem članka 198. stavak 3. ZJN 2016 u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban http://www.barban.hr objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi sa tehničkim specifikacijama i troškovnikom, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 15. ožujka 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

Nakon provedenog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavak 4. ZJN 2016 razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, koje će biti objavljeno u EOJN RH i na internetskim stranicama Općine Barban http://www.barban.hr najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

 1. Davor Škrtić – predsjednik (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, Klasa: 406-01/17-05/146, Urbroj: 526-06-01-02/1-17-2 izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 09. srpnja 2017. godine)
 2. Danijela Kontošić – Općina Barban – član
 3. Grozdana Dobran – Općina Barban – član.

 

Općinski načelnik
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik za proračun i financije (jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 09. ožujka 2019. g.

Tekst javnog natječaja:
Klasa: 112-03/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-03-19-2
Barban, 01. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban (Službene novine Općine Barban 15/14, 31/16, 3/17, 27/19 ), Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, objavljuje

 

OGLAS

o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,

 1. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomije
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem strečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Na oglas se mogu javiti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je viljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 6. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

 

Pročelnica:

Danijela Kontošić

 

Dokument za preuzimanje:

OGLAS

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, 01. ožujka 2019. objavljen je oglas o prijmu u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na određeno vrijeme za radno mjesto: Komunalni radnik II (jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 09. ožujka 2019. g.

Tekst javnog natječaja:
Klasa: 112-03/19-01/02
Ur.br.: 2168/06-03-19-2
Barban, 01. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članaka 19., 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18), te Pravilnika o poslovanju i unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban(Službene novine Općine Barban 10/14, 40/16, 27/19 ), objavljuje se sljedeći

 

OGLAS

o prijmu u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban

na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

na radno mjesto:

 

KOMUNALNI RADNIK II,

 1. kategorije, potkategorije II – grobar/pomoćni radnik, 13. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, obzirom da je predvidivo trajanje službe najmanje šest mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete  za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18- u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • niža stručna sprema
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidat/kandidatkinja dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je viljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 1. životopis,
 2. izvornik ili presliku isprave kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
 4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, NN 61/11),

 

Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11 i 53/12), isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Pula, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: «Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Barban na radno mjesto Komunalni radnik II – ne otvaraj».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnica:

Danijela Kontošić

Dokument za preuzimanje: