JAVNI POZIV

                                                                      

Općina Barban                               KUD Barban                                    TZO Barban

 

objavljuju

JAVNI POZIV

za 9. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

 

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanke-Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 31.03.2019. godine.

 

Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresa, tel. broj, e-mail). Sve navedeno treba dostaviti u elektroničkom obliku (obavezno word) na e-mail adresu besideujatu@yahoo.com , s naznakom „Za BESIDE U JATU 2019.“

 

Izabrane pjesme tiskat će se u zbirci pjesama 9. BESIDE U JATU , a izabrani pjesnici govorit će po 1 pjesmu iz zbirke, dana 31.05.2019. god. (petak), na 9. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 0989031699 ili e-mailom: besideujatut@yahoo.com

Želimo Vam puno uspjeha!

 

U Barbanu, 25. veljače 2019.

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina
na području Općine Barban

 

  1. NEKRETNINE

Zamjeni se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se zamijeniti samo kao cjelina;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

930/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

427

119.000,00

Gočan

924/1

Općina Barban 1/1

građevinsko

oranica

1356

33.000,00

UKUPNO

1783

152,000,00

koje se mijenjaju za nekretninu;

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

TRŽIŠNA VRIJEDNOST

Gočan

102/5

Orijano Poljak 1/1

građevinsko (približno 695,92 m2)
poljoprivredno (približno 1.791,08 m2)

pašnjak, šuma

2.487

158.000,00

Zamjena nekretnina izvršit će se po principu nekretnina za nekretninu, bez obveze naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

  1. JAMČEVINA

Jamčevina se ne plaća.

  1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine k.č. 102/5 k.o. Gočan.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, adresa i OIB fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
  2. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
  3. Potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja
  4. Dokaz o vlasništvu nekretnine označene kao k.č. 102/5 k.o. Gočan

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zamjenu nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog sljedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 04. ožujka 2019. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za zamjenu nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).

VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o zamjeni nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/19-01/02
Ur.broj: 2168/06-02-19-2
Barban, 12. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Aleksa Vale, v.r.

 

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 11.02.2019.

O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u Valturi”
vršit će tehničke preglede traktora

iz područja Općine Barban u
četvrtak, 14.02.2019. godine

u vremenskom periodu od 11.00 –13.00 sati

na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-49

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Izrada 3D modela u virtualnoj stvarnosti i razvoj software-a

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 127.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 9/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 3D

Ponudbeni list 3D

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 3D model

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-01-19-47

Barban, 6. veljače 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Centar za posjetitelje Barban – Produkcija 10 kratkih informativnih filmova

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s istovremenom objavom poziva na internetskoj stranici Općine Barban.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 182.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 8/19

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

7. Rok izvršenja: 120 dana od dana sklapanja ugovora.

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda i traje do 14. veljače 2019.

 

Kompletan dokument i dokumentacija:

Poziv na dostavu ponuda 10 filmova

Ponudbeni list filmovi

Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda – 10 filmova