SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj
upravi najkasnije do 15.veljače.Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija(Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH, a za područje Općine Barban paušalni je porez iznosio 150,00 kn po postelji.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o visini paušalnog poreza nacrt prijedloga

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 20. siječnja 2019. godine.
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 24. prosinca 2018. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2019. godinu

 

Godišnji plan možete preuzeti ovdje:

Preuzimanje dokumenta

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18-13

Barban, 21. prosinca 2018.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2018./2019.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019. od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine zaprimljeno je devet prijava za redovnu stipendiju.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

3333

Geodetski fakultet Zagreb, Smjer: Geodezija i geoinformatika, 1 godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 21

3

24

2.

7777

Agronomski fakultet Zagreb,
Smjer: Biljne znanosti, 4. godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 20

/

20

3.

4444

Pomorski fakultet Rijeka,
Smjer: Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 1. godina

Opći uspjeh: 4,67
Bodovi = 17

/

17

 

4.

2222

Filozofski fakultet Rijeka, 5. godina, Smjer: Jednopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti

Opći uspjeh = 4,05
Bodovi = 16

/

16

 

5.

5555 Filozofski fakultet Zagreb, Smjer:Arheologija, 1. godina

Opći uspjeh = 4,51
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

1111

Medicinski fakultet Rijeka, Smjer: Medicina, 2. godina

Opći uspjeh: 3,40

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

8888

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 2. godina

Opći uspjeh = 3,88

/

/

3.

6666

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 2 godina

Opći uspjeh = 3,84

/

/

4.

9999

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: kultura i turizam, 2. godina

Opći uspjeh = 3,25

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 31. prosinca 2018.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Općinski načelnik

Barban, 17. prosinca 2018. godine

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o.
Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika o veličini posude za odvoz smeća te izvršiti podjelu posuda.

 

M.O. 18.12. – 24.12. 24.12. -31.12. 02.01. – 06.01. 07.01. -13.01. 14.01. – 21.01.
M.O. BARBAN          
M.O. PUNTERA          
M.O. MANJADVORCI          
M.O.HRBOKI          
M.O. ŠAINI          
M.O. PETEHI          
M.O. GRANDIĆI          
M.O. PRNJANI          
M.O. SUTIVANAC          

Općinski načelnik:

Dalibor Paus, v.r.