SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno gore navedenom, Općina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnom doprinosu_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

 

 

 

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

 

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za  nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Oćina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  izmijenjeni su koeficijenti zona zbog uskladbe s odredbama Zakona koji propisuje da je koeficijent zone najviši za prvu zonu i iznosi 1,00.

Sukladno navedenom korigirani su koeficijenti zona te je, Odlukom o vrijednosti boda, korigirana i vrijednost boda na način da to u konačnici ne utječe na visinu obveze komunalne naknade za stambeni prostor.

Osim navedenog i koeficijenti namjene usklađeni su sa Zakonom što će značiti određene promjene u djelu obveze komunalne naknade koji se odnosi na nekretnine na kojima se obavlja određena djelatnost.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnoj naknadi_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je  potrebno i vrijednost boda komunalne naknade  izraziti u godišnjem iznosu.

 

Prema ranijem Zakonu o komunalnom  gospodarstvu („Narodne novine“  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2, odnosno sukladno Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Barban (Službene novine Općine Barban 8/2001) vrijednost boda iznosi 1,00 kn po m2 te se stoga  komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.

 

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  vrijednost boda iskazana je u iznosu od 3,60 kuna po četvornome metru ( m2). Izvršena korekcija rezultat je uskladbe Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Barban kao i Odluke o komunalnoj naknadi (kojom se korigiraju koeficijenti zona) sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i neće utjecati na visinu obveze komunalne naknade.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odluka o vrijednosti boda_NACRT PRIJEDLOGA (Preuzimanje dokumenta u word dokumentu)

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

NACRT PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Barban provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Barban za 2019. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Barban za 2019. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 02. studenog 2018. godine.

 

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

OBAVIJEST

10. SMOTRA MASLINOVIH ULJA OPĆINE BARBAN

SUBOTA – 24.11.2018. god., Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban da svoje maslinovo ulje izlože na predstojećoj manifestaciji naziva
„10. Smotra maslinovih ulja Općine Barban“,
koja će se održati u subotu 24.11.2018. godine.

Prijave se primaju na broj telefona: 052/567 635 (Općina Barban)
ili e-mail: tz-barban@barban.hr,
do ponedjeljka 05.11.2018. godine.

POZIV – javna priznanja

Temeljem čl. 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2018. godinu

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
  b) Nagrada Općine Barban
  c) Plaketa Općine Barban
  d) Grb Općine Barban
  e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 4. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 5. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 6. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635 ili 567-638.
 7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Poziv za javna priznanja Općine Barban 2018.» najkasnije do 15. studenoga 2018. godine.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Klasa: 061-01/18-01/01
Ur.broj: 2168/06-18-01-1
Barban, 15. listopada 2018.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih
natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-
17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za
robu i usluge i 500.000,00 za radove,

Općina Barban, dana 9. listopada 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime,
telefon, e-mail)

Marina Cetina, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte,
Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: marina@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE
PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na
dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv
način.
Predmet ovog postupka je nabava opreme interijera poduzetničkog inkubatora Barban,
odnosno Grupa 2 predmeta nabave – INFORMATIČKA OPREMA.

Kompletan dokument i troškovnik :