POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja Općine Barban od dana 29.06.2017. godine (KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1) procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 za radove, Općina Barban, dana 27. kolovoza 2018. godine upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA (ime, prezime, telefon, e-mail)
Doris Pužar, Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte, Jedinstveni upravni odjel, Općina Barban.
Tel: 052/567-635, e-mail: doris@barban.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE I NAVOD DA LI JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN NA GRUPE

Jednostavni postupak nabave na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja) temeljem Poziva na dostavu ponude upućen na 3 (tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani) na dokaziv način.
Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe predmeta nabave i dozvoljeno je nuđenje po grupama predmeta nabave. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. Broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju nije ograničen.
Predmet nabave je podijeljen na sljedeće grupe predmeta nabave:

Grupa 1: OPREMA INTERIJERA INKUBATORA
Grupa 2: INFORMATIČKA OPREMA

više …

Dokumentacija za preuzimanje:

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM 17.08.2018.

UZROK PREKIDA: radovi na održavanju mreže

DAN: 17.08.2018. (petak)

VRIJEME: od 10.00 do 13.00 sati

LOKACIJA: naselje Glavani

POZIV NA ISKAZ INTERESA

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju
sljedeći

POZIV NA ISKAZ INTERESA
za korištenje poslovnog prostora
u Poduzetničkom inkubatoru Barban

I.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom inkubatoru Barban-Centar poduzetničke kreativnosti“, u mjestu Šajini, Šajini bb (dalje: PI
Barban).

Zahtjeve za prijem u PI Barban mogu podnijeti:
– poduzetnici početnici (tzv. start up poduzetnici)
– postojeći poduzetnici

sukladno Uvjetima koji su propisani Odlukom o korištenju poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban Klasa: 311-01/16-01/09, Ur.broj:2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018.godine.
PI Barban imati će na raspolganju ukupno 8 poslovnih ureda, opremeljene uredskom opremom, računalima i internetom, te će imati za sve inkubante na raspolaganju salu za sastanke i parkirno mjesto.

II.

Osnovna svrha rada i djelovanja PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika- obrta i društava u njihovim prvim odnosno najkritičnijim godinama poslovanja na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora u PI Barban, a sve u cilju njihove što kvalitetnije daljnje implementacije na tržište.

III.

Zainteresirani postojeći poduzetnik koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra
– kopiju osobne iskaznice vlasnika trgovačkog društva odnosno nositelja obrta
– potvrdu da nema dugovanja prema Poreznoj upravi, ne stariju od 30 dana
– BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA
– potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima (ukoliko je primjenjivo)
– izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

Zainteresirani poduzetnik početnik (start up) koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra (ukoliko je primjenjivo)
– kopiju osobne iskaznice prijavitelja
– BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA (ukoliko je primjenjivo)
– potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima ( ukoliko je primjenjivo)
– izjavu o broju zaposlenih (Prilog 2, ne treba biti ovjerena, ukoliko je primjenjivo)

IV.

Poslovni prostori u Poduzetničkom inkubatoru Barban koristiti će se u skladu s
Odlukom o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Barban Klasa: 311-01/16-
01/09, Ur.broj:2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018.godine.

V.

Zahtjev za korištenje poslovnog prostora u PI Barban (te svi popratni prilozi koji se moraju dostaviti uz zahtjev) za ulazak u Poduzetnički inkubator Barban moguće je podići u prostorijama Općine Barban, Barban 69, osobno ili na web stranici www.barban.hr, web stranici Općine Svetvinčenat www.svetvincenat.hr te web stranici Općine Žminj www.zminj.hr.

VI.

Zahtjev za korštenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban, zajedno sa svim pripadajućim prilozima dostavlja se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, 52207 Barban,
koja na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o zainteresiranoj osobi/društvu, preporučenom pošiljkom, osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, uz naznaku: ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban ili e-mailom na adresu: info@barban.hr Rok za podnošenje zahtjeva za iskaz interesa je 30.studenog 2018 .godine ili do popunjenja prostora.
Po donošenju konačne Odluke Ugovor o korištenju poslovnog prostora, kojim će se regulirati prava i obveze ugovornih strana sklopit će se u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Završne odluke o dodjeli poslovnog prostora.
Ukoliko u navedenom roku poduzetnik ne pristupi sklapanju Ugovora, smatrat će se da je odustao dod prijave.

VII.

Za sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 07,00- 15,00 sati, utorkom od 08,00-17,00 sati ili petkom od 07,00-14,00 sati osobno ili na telefon broj: 052/567-635.
Kontakt osoba: Doris Pužar- Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte.

Općinski načelnik
Dalibor Paus

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv na testiranje

__________________________________________________________________________________
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 112-02/18-01/01
Ur.br.: 2168/06-18-03-8
Barban, 08. kolovoza 2018.

KANDIDATU KOJI
UDOVOLJAVA FORMALNIM
UVJETIMA OGLASA

Predmet: Poziv na testiranje

Poštovani,
dana 07. kolovoza 2018. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava kandidata pravodobna i potpuna te da zadovoljava formalne uvjete iz oglasa:

R. BR.: 1.
R. BR. PRIJAVE: 1.
IME I PREZIME: Doris Pužar
ADRESA: Salamunišće 40, Batlug
KONTAKT: doris.francula@gmail.com

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18.) navedenog kandidata pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u utorak 14. kolovoza 2018. godine s početkom u 9.00 sati.
Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatom ako za to stekne uvjete.
Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

S poštovanjem,
Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

Preuzimanje  dokumenta: Poziv na testiranje

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika, Općina Barban će u 2018. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog stanja te dodijeliti financijsku pomoć roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Barban. Svi zainteresirani Zahtjeve će moći podnijeti do 15. rujna 2018. godine putem obrasca koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine.

Sve detalje Odluke kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz Zahtjev mogu se naći na sljedećim poveznicama:

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika 2018
Zahtjev-za-sufinanciranje-nabave-udžbenika

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-03/18-01/06, Ur.broj: 2168/06-18-01-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
putem prikupljanja pisanih ponuda 

 

 1. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora:

zgrada Društvenog doma u Hrboki (dio zgrade), izgrađen na k.č. 2491/11, k.o. Prnjani površine 14,5 m2.

Početna mjesečna zakupnina iznosi ukupno 200,00 kn. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na rok od 5 (pet) godina.

Mjesečna zakupnina plaća se mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu temeljem računa koje ispostavlja Općina Barban.

 1. JAMČEVINA

Utvrđuje se jamčevina u iznosu od 200,00 kn koju je ponuditelj obvezan uplatiti najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.
Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7811 – OIB, s naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja 2.08.2018.
Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

 • UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u RH.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

 

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište ponuditelja, adresu i OIB
 2. Detaljan opis namjene prostora odnosno djelatnosti koja će se obavljati u prostoru
 3. Oznaku poslovnog prostora
 4. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine u kunama
 5. Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj

Uz pismenu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
 3. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike)
 4. Dokaz o prvenstvenom pravu zakupa (ako se to pravo želi ostvariti)
 5. Ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 5.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 

 1. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“

 

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do 10.08.2018. do 14,00 sati.
Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 17.08.2018. u 9,00 sati.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.  

 1. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Po okončanju postupka natječaja općinski načelnik donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ugovor će se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od  donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Barban može odbiti sve ponude i poništiti natječaj.

Klasa: 372-03/18-01/06
Ur.broj: 2168/06-18-03-2

Barban, 2. kolovoza 2018. godine

Pročelnica:
Danijela Kontošić