OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Klasa: 026-01/18-01/09
Ur.broj: 2168/06-18-03-9
Barban, 26. lipnja 2018.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU
IZBORNOG POVJERENSTVA

Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura te zaprimanja kandidacijskih listi Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Barban dežurati će dana 29.lipnja 2018.godine u službenim prostorijama Općine Barban od 07,00 -20,00 sati.

IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

Obavijest

Zbog onečišćenja mora u Raškom zaljevu

ne preporučuje se kupanje u uvali Blaz do daljeg !!!

 

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora ( „Službene novine“ Općine Barban broj13/2018) Izborno povjerenstvo za provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora ( u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo ) obavještava mještane Općine Barban da će se u nedjelju 15. srpnja 2018. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati održati

IZBORI
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Izbori će se održati na adresi:

 • Mjesnog odbora Barban – birat će se na biračkom mjestu 1. u Barbanu,
 • Mjesnog odbora Puntera – birat će se na biračkom mjestu 2. u Punteri,
 • Mjesnog odobra Hrboki – birat će se na biračkom mjestu 3. u Hrboki,
 • Mjesnog odbora Manjadvorci – birat će se na biračkom mjestu 4. u Manjadvorci,
 • Mjesnog odbora Šajini – birat će se na biračkom mjestu 5. u Šajini,
 • Mjesnog odbora Petehi – birat će se na biračkom mjestu 6. u Petehi
 • Mjesnog odbora Grandići – birat će se na biračkom mjestu 7. u Želiski, Sv. Pavao,
 • Mjesnog odbora Prnjani – birat će se na biračkom mjestu 8. u Prnjani,
 • Mjesnog odbora Sutivanac – birati će se na biračkom mjestu 9. u Sutivancu

Na izborima se u svakom mjesnom odboru bira pet članova.
Postupak kandidiranja: Liste za izbor članova vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća MO na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa.
Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te OIB .

Obrasci za podnošenje kandidature i obrasci za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Mjesnog odbora preuzimaju se i ispunjeni dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu, na adresi: Barban, Barban 69 od 18. lipnja 2018. godine do 29. lipnja 2018. godine u uredovno radno vrijeme.

Izborno povjerenstvo općine Barban

Dokumenti za preuzimanje:

 

JAVNI POZIV

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 130-01/18-01/01
Urbroj: 2168/06-18-03-2

Barban, 15. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11 i 4/18), a sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu referenta za administrativne poslove i komunalno gospodarstvo KLASA: 130-01/18-01/01, URBROJ: 2168/06-18-03-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban

I.
Osoba se prima na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na sljedeće radno mjesto:
Referent za administrativne poslove i komunalno gospodarstvo
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomskog ili upravno pravnog usmjerenja
– poznavanje rada na osobnom računalu
– vozačka dozvola B kategorije

Osim navedenih stručnih uvjeta, osoba koja se prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17), i to kako slijedi u nastavku:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
– prijava u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
– da osoba nema više od jedne godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– da za osobu ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

II.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08, 69/17).
Pored navedenih uvjeta, sukladno članku 2. stavku 1. podstavku 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/12, 120/12 i 16/17), na javni poziv mogu se prijaviti osobe do navršenih 30 godina života koje se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja te se korištenjem mjere aktivne politike u zapošljavanju stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Izabrani kandidati nisu službenici Općine Barban, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

III.
U prijavi na Javni poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuje, te sve tražene priloge.
Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci traženoj za radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz),
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
4. kandidati koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat je dužan nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja pisanog ugovara dostaviti na uvid originalne dokumente.

IV.
S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Barban, www.barban.hr najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

V.
Obavijest o izboru i pozivu na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranom kandidatu.
Neizabranim kandidatima poslat će se obavijest o ne izboru i ujedno vratiti originalne dokumente ukoliko su ih priložili uz prijavu.
S kandidatima izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Općina Barban za polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, snosi trošak polaganja državnog stručnog ispita i troškove prijevoza dolaska i odlaska s posla.

VI.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno do 30. 06. 2018. godine s naznakom “Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barbana” na adresu:

Općina Barban
Barban 69
52207 Barban

VII.
Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Barban objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i web stranici Općine Barban www.barban.hr.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban

Prijedlog prostornog plana za ponovnu javnu raspravu

PONOVNA JAVNA RASPRAVA 13.06.-21.06.2018.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barban izrađuju se na osnovi
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban od 18. svibnja
2016. godine, objavljene u Službenim novine Općine Barban broj 33/16 te Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Barban objavljene
u Službenim novinama Općine Barban 4/17 od 21. rujna 2017. godine.
Općina Barban provela je javnu raspravu u trajanju od od 27.04.2018. do 11.05.2018.
godine prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).
Tijekom trajanja javne rasprave pristigle su primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban koje su obrađene u Izvješću o javnoj
raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban te čije je prihvaćanje
utjecalo na promijenu granica građevinskih područja zbog čega se provodi ponovna javna
rasprava.

Ponovna javna rasprava objavljena je 4.06.2018. u skladu sa odredbama Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za
ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim
danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama
Općine Barban – www.barban.hr

Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u
prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu
sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana
mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u
odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni u skladu sa stavkom 3. Članka 104. Zakona o
prostornom uređenju i to pisanim putem na naslov: Općina Barban ili u zapisnik u
tijeku javnog izlaganja zaključno s 21.06.2018. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja
ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Više

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-16

Barban, 11. lipnja 2018.

ISPRAVAK TOŠKOVNIKA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

1. U troškovniku građevinsko obrtničkih radova, u djelu oprema, stavka V.11. Nabava, doprema i ugradnja klima uređaja – 1 vanjske i 4 unutarnje jedinice ukupne snage 4,2 kW s odgovarajućim nosačima, spajanje na odvod kondenzata, postava električnog kabela međuveze do 10 m. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal. Obračun po kompletu.
Traženi broj kompleta je 1, a ne 4 kako je navedeno u troškovniku.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-15

Barban, 1. lipnja 2018.

DOPUNA
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

1. U Pozivu na dostavu ponuda, Klasa: 334-01/17-01/15, Urbroj: 2168/06-18-01-14 od 1. lipnja 2018., za predmet nabave Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade dopunjuje se točka 15. Dokazi sposobnosti i jamstva te četvrta podtočka sada glasi:
• Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a- ili solemnizirana bjanko zadužnica u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Barban

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel     

Klasa: 350-01/16-01/39
Ur.br.: 2168/06-18-03-89

Barban, 4. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban, Klasa: 350-01/16-01/39

Urbroj: 2168/06-18-01-88 od 30. svibnja 2018. godine objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

prostornog plana uređenja Općine Barban

 

 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 13.06.2018. do 21.06.2018. godine.
 1. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban za ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr
 1. Javno izlaganje održat će se 15.06.2018. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
 1. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to pisanim putem na naslov: Općina Barban ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno s 21.06.2018. godine.
 1. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica:
Danijela Kontošić

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik      

Klasa: 334-01/17-01/15
Urbroj: 2168/06-18-01-14

Barban, 1. lipnja 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 1. Naručitelj:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

 1. Predmet nabave:

Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade

 1. Vrsta postupka nabave:

Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta te objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .

 1. Procijenjena vrijednost nabave: 410.000,00 kuna (bez PDV-a)
 1. Redni broj iz plana nabave: 25/18
 1. Način izvršenja:

Sklapanje ugovora u pisanom obliku. 

 1. Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora
 1. Rok za dostavu ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 10 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Općine Barban, odnosno od dana dostave ponuda na adrese tri ponuditelja i traje do 11. lipnja 2018.

 1. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

 1. Mjesto izvršenja: Barban
 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

u roku od 30 dana od dostave situacije.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama.

Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 .  Kriterij odabira ponude:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena. 

 1. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 1. Opis predmeta nabave

Rekonstrukcija zgrade na placi u Barbanu u svrhu uređenja Centra za posjetitelje Barban obuhvaća radove detaljno opisane u troškovniku radova koji čini sastavni dio poziva na dostavu ponude.

 1. Dokazi sposobnosti i jamstva:

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:

 • kao dokaz pravne sposobnosti, izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.
 • kao dokaz financijske sposobnosti, dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija – BON2, SOL2 kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da njegov račun nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka jednostavne nabave
 • kao dokaz tehničke, odnosno stručne sposobnosti, jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u

godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.

 • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-

Dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 1. Način provedbe postupka nabave:

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj  omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom “NE OTVARATI – Centar za posjetitelje Barban – rekonstrukcija zgrade – PONUDA“ 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 1. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik sa ispunjenim svim stavkama
 4. Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 5. BON2, SOL2
 6. jedan ugovor u vrijednosti minimalno u visini procjenjene vrijednosti predmeta nabave za iste ili slične radove u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave ili u dvije prethodne godine.
 7. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – bankarska garancija na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a-
 8. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)

Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail: info@barban.hr.

Osoba zadužena za komunikaciju: Aldo Osip.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus