Izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plan uređenja TP/3, Matošić kod Šajini,

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Dokument možete preuzeti ovdje

JAVNA RASPRAVA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-01/16-01/39
Ur.br.: 2168/06-18-03-43

Barban, 18. travnja 2018. godine

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Barban KLASA: 350-01/16-01/39, UBROJ: 2168/06-18-01-42 od 17. travnja 2018. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Barban

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 27.04.2018. do 11.05.2018. godine.

2. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr

3. Javno izlaganje održat će se 8.05.2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban mogu se podnositi: na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga, pisanim putem na naslov: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM

UZROK PREKIDA: prespoj baypassa
DAN: 18.04.2018. (srijeda)
VRIJEME: od 8.00 do 17.00 sati
LOKACIJA: Manjadvorci i Prdajci, Glavani kućni broj 19, Prodol, Filipana, Filipanski dvori, Krvavići, Šarići i Divšići

Sportska zajednica Općine Barban – Javni poziv

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Barban raspisuje

 

JAVNI POZIV
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Barban

I.
U Proračunu Općine Barban za 2018. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Barban u iznosu od 225.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na način da je 5.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 220.000,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Barban.

II.
Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Barban da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.
III.
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
 3. Organiziranje i provođenje natjecanja
 4. Opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
 5. Organizaciju sportskih manifestacija
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga

IV.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2018. godine.
V.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
 2. Statut udruge (preslika)
 3. Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
 4. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 6. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.

 1. Potvrdu Općine Barban o ispunjenim obvezama temeljem Ugovora o financijskoj potpori programu/projektu/manifestaciji za 2017. godinu.
 2. Potvrdu Ministarstva financija, odnosno druge institucije koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, o predaji godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima za 2017. godinu.

VI.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:
Sportska zajednica Općine Barban
Barban 69, 52207 Barban
 „Javni poziv za udruge – ne otvaraj“
do srijede, 25.04.2017.
VII.
Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

 

VIII.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Barban će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

PREDSJEDNIK:
Nenad Filipović

Barban, 10. travnja 2018.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Barban putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013, 12/2018), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Barban
putem prikupljanja pisanih ponuda

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se prodati samo kao cjelina.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Gočan

2514/15

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

1878

Gočan

2514/20

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

put

20

UKUPNO

1898

156.325,00

15.632,50

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe – registrirani obrti i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Kupac /investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno- gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji  i općim aktima Općine Barban u roku od 3(tri) godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
U slučaju nepoštivanja navedenih rokova iz stavka 1. ove točke ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Općine, ili prodaje nekretnina koje su predmetom Ugovora o kupoprodaji  trećoj osobi bez suglasnosti Općine Barban, Općina Barban ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, izvršiti brisanje upisanog vlasništva kupca i upisati vlasništvo predmetnih nekretnina u svoje ime, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 10%,  po osnovi naknade štete.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kuporodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
 2. Osobni podaci odgovorne osobe u obrtu /trgovačkom društvu
 3. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene u kunama
 5. Broj računa (tekućeg ili žiro) ponuditelja na koji se ima izvršiti povrat jamčevine, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
 6. Rok odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu
 7. Planirani objekt i površina objekta u m2, te planirani broj novozaposlenih radnika

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (original ili ovjerena preslika)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – preslika uplatnice
 3. Pismo namjere o planiranoj investiciji na predmetnim katastarskim česticama (opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti uutar predmetne nekretnine sukladno važećem prostornom planu uređenja)
 4. BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena preslika) iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci
 5. Potvrda Općine Barban kojom se utvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban, ne starija od 30 dana, u izvorniku

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:
Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu, odnosno do srijede,  18. travnja 2018.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 23. travnja 2018. u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban
VI. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 danan od dana donošenja.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO
Kupoprodajna cijena se može platiti jednokratno ili obročno.

U slučaju jednokratne isplate, najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno- cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ako se nekretnine prodaju uz obročnu otplatu, tada se iste prodaju na način da je najpovoljniji ponuditelj dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti  na račun Općine Barban 50% od iznosa postignute cijene, dok je preostalih 50% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene obvezan uplatiti najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine.

U slučaju obročnog plaćanja Općina Barban će od kupca zatražiti primjereno sredstvo osiguranja potraživanja iz Ugovora o kupoprodaji nekretnine (bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku na prvi viši iznos od iznosa utvrđene 1/2 kupoprodajne cijene), a što će biti definirano Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED
U slučaju jednokratne isplate, upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Za slučaj obročne isplate kupoprodajne cijene, kupac može ishoditi upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, potvrde Općine Barban kojom se dokazuje isplata 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine, te potvrde Općine Barban da je kupac dostavio bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, na odgovarajući iznos.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene, ili kod obročne otplate, odmah po isplati 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

 

Klasa: 944-01/18-01/5
Ur.broj: 2168/06-18-02-2

Barban, 10. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Toni Uravić,v.r.

ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/2013 i 12/2018) i čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (Službene novine Općine Barban 2/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

za predmet

Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III

 

Članak 1.

Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban je, donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet „Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III“, Klasa: 302-01/18-01/1 i Urbroj: 2168/06-18-01-1 od 26. ožujka 2018. godine, pokrenula postupak jednostavne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj iz plana nabave: 20/18-1

Poziv na dostavu ponuda poslan je na tri adrese i objavljen je na web stranici Općine Barban: www.barban.hr.

 

Članak 2.

Poništava se postupak jednostavne nabave iz članka 1. ove Odluke.

Razlog poništenja postupka su naknadno utvrđene okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije dokumentacije o nabavi, da su bile poznate ranije.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se svim ponuditeljima i objavljuje na web stranici Općine Barban.

Klasa: 302-01/18-01/1
Urbroj: 2168/06-18-01-6

Barban, 9. travnja 2018.

Općinski načelnik:

Dalibor Paus