POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 302-01/18-01/1
Ur.br.: 2168/06-18-01-2

Barban, 26. ožujka 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

1. Naručitelj:
OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738.

2. Predmet nabave:
Izrada projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III.

3. Vrsta postupka nabave:
Jednostavan postupak nabave slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta te objavom na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .

4. Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kuna (bez PDV-a)

5. Redni broj iz plana nabave: 20/18-1

6. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

7. Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora

8. Rok za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponude iznosi 8 kalendarskih dana koji počinje teći od prvog sljedećeg radnog dana od dostavljenog ovog Poziva za dostavu ponuda, odnosno od dana objave poziva na internetskoj stranici Općine Barban i traje do 3. travnja 2018.

9. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od od isteka roka za dostavu ponude.

10. Mjesto izvršenja: Barban

11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
u roku od 30 dana od dostave dokumentacije.
Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u kunama.
Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

12 . Kriterij odabira ponude:
Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

13. Jezik na kojem se izrađuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

14. Opis predmeta nabave
Ponuda za izradu glavnih projekata infrastrukture unutar područja obuhvata Poduzetničke zone Barban – Krvavci III, a prema prostorno planskoj dokumentaciji dostupnoj na web stranici Općine Barban: www.barban.hr .
Za infrastrukturu je potrebno isprojektirati sljedeće (količine su definirane prostorno planskom dokumentacijom):
– prometne površine
– javnu rasvjetu
– NN mrežu
– DTK mrežu
– projekt trafo stanice
– projekt srednjeg napona
– oborinsku odvodnju sa upojnim bunarima
– fekalnu odvodnju sa crpnim stanicama (uključeni i spojni odvodi sa crpnim stanicama van zone obuhvata, a potrebni za spoj na uređaj za pročišćavanje)
– vodovod (uključena dovodna infrastruktura van zone obuhvata)

Ponudom nije potrebno nuditi:
– izradu geodetskog projekta
– projekt uređaja za pročišćavanje
– ishodovanja odgovarajućih dozvola.

15. Dokazi sposobnosti:
Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza sposobnosti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, koji se prilaže uz ponudu u neovjrenom presliku.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

16. Način provedbe postupka nabave:
Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili osobno, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom “NE OTVARATI – Ponuda za izradu projektne dokumentacije infrastrukture na području Poduzetničke zone Barban – zona obuhvata Barban – Krvavci III.“

Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: info@barban.hr

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

17. Dokumentacija koju Ponuditelj treba dostaviti:
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

18. Osobe zadužene za komunikaciju (ime, prezime, telefon, e-mail)
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail: info@barban.hr.
Osoba zadužena za komunikaciju: Aldo Osip.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.
Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Objava natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu tipa operacije 1.1.3. „potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Južna Istra“ objavila je 23. ožujka 2018. godine prvi LAG natječaj temeljem Lokalne akcijske strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, čija je svrha omogućiti opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava kroz restrukturiranje i povećanje dodane vrijednosti.

Ukupan raspoloživi iznos za ovaj tip operacije iznosi 1.347.264,00 HRK. Visina potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 09. travnja 2018. godine i završava 11. svibnja 2018. godine.

LAG natječaj i popratna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama LAG-a „Južna Istra“ https://www.lag-juznaistra.hr/natjecaji

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine Barban u 2018. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 20. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna Općine Barban
 u 2018. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2018. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

66

75.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 43. Trka na prstenac

61

45.000,00

UKUPNO:

120.000,00

 

 

Članak 3.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni

57

14.000,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban

50

2.000,00

3. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2018. godini

47

1.000,00

4. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

43

1.000,00

5. Udruga  roditelja osoba s kombiniranim smetanjama u psihofizičkom razvoju IŽ- Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

40

1.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Članak 4.
U 2018. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

59

15.000,00

2. Društvo Sv. Pava Uređenje i zaštita okoliša i lokvi na području Sv. Pava te očuvanje tradicijskih vrijednosti

51

9.000,00

3. Udruga„BALDAKIN“, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Sv. Ivana Krstitelja u Sutivancu

55

8.000,00

4. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula- ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2018.g.

50

7.000,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

42

2.000,00

UKUPNO:

41.000,00

Članak 5.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/30
UR.BROJ: 2168/06-18-01-33
Barban, 20. ožujka 2018. godine

 

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Dalibor Paus

Obavijest –

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Barban, 31. siječnja 2018., Robi Fuart rukovoditelj djelatnosti javne odvodnje – kanalizacije u Pragrande d.o.o. prezentirao vijećnicima problematiku pražnjenja sabirnih i septičkih jama.

Prezentaciju si možete pogledati ovdje (PowerPoint dokument)