POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU OPĆINA…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Klasa:363-02/18-01/02 Urbroj:2168/06-18-01-2 Barban, 17. siječnja…

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine…