POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA BARBAN objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 18. do 26. siječnja 2018. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 26. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općinu Barban, Barban 69, 52207 Barban ili putem e-maila na adresu info@barban.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Barban. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.
Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

OPĆINA BARBAN

 

Prilozi:
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Nacrt prijedloga Odluke

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2018. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2018. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. KULTURA
  2. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2018.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Klasa:363-02/18-01/02
Urbroj:2168/06-18-01-2
Barban, 17. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 10/14), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban („Službene novine” Općine Barban broj 8/2017) te Odluke Općinskog načelnika Općine Barban Klasa:363-02/18-01/02 Ur.broj:2168/06-18-01-1 od 17.siječnja 2018. godine Općinski načelnik dana 17. siječnja 2018. godine upućuje slijedeći

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

 

I. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv i adresa : OPĆINA BARBAN
OIB:98875297738
Adresa: Barban 69, 52207 Barban
Telefon:052/567-635
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:Aldo Osip
e-mail:info@barban.hr; aldo@barban.hr

II. OPIS PREDMETA NABAVE:

Prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na području Općine Barban.

III. NAČIN IZVRŠENJA :

Sa izabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na razdoblje od 4 (četiri) godine.

IV. OSTALI UVJETI:

Plaćanja: Rok plaćanja je 30 dana od primitka računa uz uvjet da su radovi odgovarajuće odrađeni, obavljeni sukladno pravilima struke. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban.
– Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora
– Cijena ponude mora biti izražena u domaćoj valuti

V. VRSTA I OPSEG POSLOVA:

Poslovi održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: poslove tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura i dr., a specificirani su u troškovniku radova koji je sastavni dio dokumentacije.

VI. MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI:

Područje Općine Barban.

VII. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:

Sa izabranim ponuditeljem Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete sklapa se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

VIII. SADRŽAJ, ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA: sukladno Dokumentaciji

Ponuda mora sadržavati:

– ponudu (potpisanu i ovjerenu od strane ponuditelja);
– troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
– odgovarajući dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili dr. odgovarajući registar kojim ponudtelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti;
– izjavu o nekažnjavanju koju odgovorna osoba ponuditelja daje za sebe i gospodarski subjekt;
– izjavu da će radove čije bi odgađanje uzrokovalo opasnost za ljude i imovinu izvršiti odmah po dojavi, bez obzira na vremenske uvjete i u bilo koje doba dana;
– izjavu da će ugrađivati zamjensku opremu istih podataka koje ima opremu koju treba zamijeniti, a u slučaju tehničke zastarjelosti da će ugrađivati opremu prema važećoj tehničkoj regulativi uz suglasnost Naručitelja;
– izjavu da je upoznat sa stanjem javne rasvjete na području Općine Barban;
– izjavu o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora;
– BON 2 li SOL 2 kojima ponuditelj dokazuje da nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci;
– potvrdu Općine Barban da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Barban.

Isprave ne smiju biti starije od 30 dana, računajući od dana objave poziva na dostavu ponuda.
Nepotpune ponude neće se uzimati u obzir.

IX. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Poziva na dostavu ponude, odnosno od objave na web stranicama Općine Barban.

X. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA NABAVE:

Ponuda se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ili putem pošte.

Ponuda se dostavlja poštom (preporučeno), u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: NE OTVARAJ- „Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Barban”.

Dokumenti i dokazi koji se prilažu ponudi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Naručitelj zadržava pravo od odabranog ponuditelja zatražiti da mu dostavi izvornike svih dokumenata i dokaza priloženih uz ponudu.

XI. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude iznosi minimalno 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

XII. JAMSTVA:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Solemnizirana bjanko zadužnica na iznos od 5.000,00 kuna, za slučaj da ponuditelj odustane od ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja nestinitih ili neodogovarajućih dokaza o sposobnosti koje je gospodarski subjekt dužan priložiti ponudi, a koja će biti vraćena po isteku roka valjanosti ponude.
2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je prije sklapanja ugovora, a u roku od 10(deset) dana od zahtjeva Naručitelja, obvezan priložiti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku- solemnizirane bjanko zadužnice u vrijednosti 50.000,00 kuna, koju je naručitelj ovlašten naplatiti u slučaju neurednog i nepravovremenog izvršenja obveza Ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa.

Napomena: u slučaju ne prilaganja predmetnog jamstva, neće se zaključiti pisani ugovor sa odabranim ponuditeljem.

XIII. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA:

Ponuda se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku.

XIV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja je ponuda s najnižom cijenom, uz preduvjet da su ispunjeni svi ostali uvjeti propisani Dokumentacijom.
Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

XV. STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija je stavljena na raspolaganje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, te će biti objavljena i i na internet stranici Općine Barban: www.barban.hr.

XVI. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje pristiglih ponuda je javno te će održati dana 05. veljače 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Barban.

Postupak otvaranja pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda.
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti prisutni svi podnositelji ponuda ili njihovi punomoćnici, koji su punomoć dužni dostaviti Povjeresntvu za provedbu javnog natječaja(pravne osobe punomoć ovjerenu od zakonskog zastupnika, a fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika).

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE:
Za sva pitanja vezana uz predmet nabave možete se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, Tel: 052/ 567 635, E-mail:aldo@barban.hr, Kontakt osoba: Aldo Osip.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban donosi Općinsko vijeće Općine Barban, te će se ista dostaviti svim ponuditeljima.

Ukoliko po pozivu pristigne samo jedna ponuda, a za koju se utvrdi da je pravovremena i pravovaljana, Općinsko vijeće Općine Barban, na prijedlog Općinskog načelnika, može istu prihvatiti te donijeti Odluku da se toj osobi povjeri obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Barban.

Na temelju Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora, Općisnki načelnik Općine Barban sklopit će ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Barban

Općinsko vijeće Općine Barban zadržava pravo da odbije sve pristigle ponude i poništi poziv za dostavu ponude te pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja podnositelja u postupku prikupljanja ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

Dokumentacija za preuzimanje:

DOKUMENTACIJA-javna rasvjeta na području Općine Barban
NACRT UGOVORA
Troškovnik

 

 

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Barban

Temeljem članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13), članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija (Službene novine Općine Barban 29/2015.) i Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017), Općinski načelnik Općine Barban, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

I
Općina Barban u studentskoj godinu 2017./2018. dodijelit će ukupno 13 studentskih stipendija kako slijedi.
Pet stipendija studentima koji su primali stipendiju Općine Barban u studentskoj godini 2016./2017., a dostavili su dokaz o nastavku studija i prijepis ocjena te ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja;
Elena Roce
Mauro Bulić
Tamara Batel
Nikolina Dobran
Hani Koroman

Šest stipendija studentima koji su ostvarili pravo na redovnu stipendiju temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Filip Vale
Ariana Žudih
Eleonora Rojnić
Mario Pauletić
Stephani Jelčić
Petra Dobran

Dvije stipendije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja temeljem Natječaja za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.;
Josip Tomo Licardo
Samona Broskvar

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Barban www.barban.hr.

KLASA: 604-01/17-01/7
URBROJ: 2168/06-18-01-20

Barban, 12. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus