SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019

OBRAZLOŽENJE

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinise lokalne samouprave su, počev od 2019.godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu koje nemogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Nadalje, izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj
upravi najkasnije do 15.veljače.Također je bitno naglasiti da ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena visina paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na
dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija(Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH, a za područje Općine Barban paušalni je porez iznosio 150,00 kn po postelji.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Barban za 2019. godinu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o visini paušalnog poreza nacrt prijedloga

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 20. siječnja 2019. godine.
 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2019. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 24. prosinca 2018. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2019. godinu

 

Godišnji plan možete preuzeti ovdje:

Preuzimanje dokumenta

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18-13

Barban, 21. prosinca 2018.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2018./2019.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019. od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine zaprimljeno je devet prijava za redovnu stipendiju.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

3333

Geodetski fakultet Zagreb, Smjer: Geodezija i geoinformatika, 1 godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 21

3

24

2.

7777

Agronomski fakultet Zagreb,
Smjer: Biljne znanosti, 4. godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 20

/

20

3.

4444

Pomorski fakultet Rijeka,
Smjer: Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 1. godina

Opći uspjeh: 4,67
Bodovi = 17

/

17

 

4.

2222

Filozofski fakultet Rijeka, 5. godina, Smjer: Jednopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti

Opći uspjeh = 4,05
Bodovi = 16

/

16

 

5.

5555 Filozofski fakultet Zagreb, Smjer:Arheologija, 1. godina

Opći uspjeh = 4,51
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

1111

Medicinski fakultet Rijeka, Smjer: Medicina, 2. godina

Opći uspjeh: 3,40

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

8888

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 2. godina

Opći uspjeh = 3,88

/

/

3.

6666

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 2 godina

Opći uspjeh = 3,84

/

/

4.

9999

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: kultura i turizam, 2. godina

Opći uspjeh = 3,25

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 31. prosinca 2018.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Općinski načelnik

Barban, 17. prosinca 2018. godine

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o.
Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika o veličini posude za odvoz smeća te izvršiti podjelu posuda.

 

M.O. 18.12. – 24.12. 24.12. -31.12. 02.01. – 06.01. 07.01. -13.01. 14.01. – 21.01.
M.O. BARBAN          
M.O. PUNTERA          
M.O. MANJADVORCI          
M.O.HRBOKI          
M.O. ŠAINI          
M.O. PETEHI          
M.O. GRANDIĆI          
M.O. PRNJANI          
M.O. SUTIVANAC          

Općinski načelnik:

Dalibor Paus, v.r.

 

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik    

 

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18 -2
Barban, 30. studenog 2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2018./2019. (Službene novine Općine Barban 18/2018) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 30. studenog 2018. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Općina Barban za akademsku godinu 2018./2019. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 2 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

  1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
  2. student s teškoćama u razvoju;
  3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
  4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2018./2019. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

 

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. prosinca 2018. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

 

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.

Svi kandidati podnošenjem zahtjeva daju svoju suglasnost Općini Barban da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izvršenja premeta ovog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja, isplate odobrenih stipendija i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Barban.

Nadalje, kako u prijedlogu liste za dodjelu stipendija i Odluci o dodjeli stipendija Općine Barban neće biti objavljeno ime i prezime studenta, već pseudonimizacija / enkripcija imena, prilikom dostave zahtjeva studentima će se dodjeliti broj.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

 

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

 

Dokumenti za preuzimanje:

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine k.č. 676/37 k.o. Rakalj
u naselju Manjadvorci
putem prikupljanja pisanih ponuda

 

Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI NATJEČAJ

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu provedeno je u periodu od 22. listopada do 02. studenog 2018. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o NACRTU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2019. GODINU
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Barban
Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Datum dokumenta 22. listopada 2018. godine
Verzija dokumenta 1.
Vrsta dokumenta Izvješće
Naziv općeg akta Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu akta Jedinstveni upravni odjel
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Da
http://barban.hr/nacrt-proracuna-opcine-barban-za-2019-godinu/
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u  razdoblju od 22.10. do 02.11.2018.  godine do 14 sati.                                                                                                   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja? Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na Nacrt proračuna Općine Barban za 2019. godinu, nije dostavio ni jedan dionik
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno gore navedenom, Općina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnom doprinosu_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr

 

 

 

 

 

 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

 

OBRAZLOŽENJE

Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za  nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Oćina Barban dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja s novim Zakonom koji je stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine.

Novom Odlukom o komunalnoj naknadi, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,  izmijenjeni su koeficijenti zona zbog uskladbe s odredbama Zakona koji propisuje da je koeficijent zone najviši za prvu zonu i iznosi 1,00.

Sukladno navedenom korigirani su koeficijenti zona te je, Odlukom o vrijednosti boda, korigirana i vrijednost boda na način da to u konačnici ne utječe na visinu obveze komunalne naknade za stambeni prostor.

Osim navedenog i koeficijenti namjene usklađeni su sa Zakonom što će značiti određene promjene u djelu obveze komunalne naknade koji se odnosi na nekretnine na kojima se obavlja određena djelatnost.

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Barban uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Preuzmi dokument:

Odluka o komunalnoj naknadi_NACRT PRIJEDLOGA

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. studenog 2018. godine.

 

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

info@barban.hr