JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban 33/2016) i čl. 24. Statuta Općine Barban ( Službene novine Općine Barban 22/2013), Općinsko vijeće Općine Barban raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Barban na području Poduzetničke zone Barban

 1. NEKRETNINE

Prodaji se izlažu dvije katastarske čestice koje čine jednu cjelinu i mogu se prodati samo kao cjelina.

K.O.

K.Č.

VLASNIŠTVO

NAMJENA

OZNAKA

POVRŠINA
(m2)

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA
(kn)

Gočan

2514/33

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

1875

Gočan

2514/34

Općina Barban 1/1

građevinsko – gospodarsko proizvodna

pašnjak

3969

UKUPNO

5844

345.455,00

34.545,50

 1. JAMČEVINA

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun IBAN: HR1024070001800600009, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 1.  UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe – registrirani obrti i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.

Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.
Kupac /investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno- gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji  i općim aktima Općine Barban u roku od 3(tri) godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
U slučaju nepoštivanja navedenih rokova iz stavka 1. ove točke ili promjene djelatnosti bez suglasnosti Općine, ili prodaje nekretnina koje su predmetom Ugovora o kupoprodaji  trećoj osobi bez suglasnosti Općine Barban, Općina Barban ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, izvršiti brisanje upisanog vlasništva kupca i upisati vlasništvo predmetnih nekretnina u svoje ime, a kupac ima pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene umanjene za 10%,  po osnovi naknade štete.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i sjedište obrta, odnosno naziv i sjedište ponuditelja pravne osobe, adresa i OIB
 2. Osobni podaci odgovorne osobe u obrtu /trgovačkom društvu
 3. Točan naziv katastarske općine i broj katastarske čestice za koju se daje ponuda
 4. Visinu ponuđene cijene u kunama
 5. Broj računa (tekućeg ili žiro) ponuditelja na koji se ima izvršiti povrat jamčevine, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
 6. Rok odnosno dinamički plan dovođenja prostora u uporabnu svrhu
 7. Planirani objekt i površina objekta u m2, te planirani broj novozaposlenih radnika

Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (original ili ovjerena preslika)
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini – preslika uplatnice
 3. Pismo namjere o planiranoj investiciji na predmetnim katastarskim česticama (opis namjene i vrsta budućih poslovnih djelatnosti uutar predmetne nekretnine sukladno važećem prostornom planu uređenja)
 4. BON-2 ili SOL-2 za glavni račun- ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena preslika) iz kojeg je vidljivo da račun nije bio blokiran više od 10 dana u prethodnih 6 mjeseci
 5. Potvrda Općine Barban kojom se utvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Barban, ne starija od 30 dana, u izvorniku

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.

IV. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Barban na adresu:

Općina Barban
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
Barban 69, 52207 Barban
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog slijedećeg dana  od dana objave natječaja u dnevnom listu.

Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

V. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Barban.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji koji su dostavili ponude za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja odnosno punomoćnici ponuditelja, uz prethodni dokaz ovlaštenja ( punomoć za zastupanje ponuditelja).
VI. DONOŠENJE ODLUKE I  SKLAPANJE UGOVORA
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja iste.

Općina Barban će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

VII. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO

Kupoprodajna cijena se može platiti jednokratno ili obročno.

U slučaju jednokratne isplate, najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Barban jednokratno- cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ako se nekretnine prodaju uz obročnu otplatu, tada se iste prodaju na način da je najpovoljniji ponuditelj dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti  na račun Općine Barban 50% od iznosa postignute cijene, dok je preostalih 50% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene obvezan uplatiti najkasnije do 31. svibnja 2018. godine.

U slučaju obročnog plaćanja Općina Barban će od kupca zatražiti primjereno sredstvo osiguranja potraživanja iz Ugovora o kupoprodaji nekretnine (bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku na prvi viši iznos od iznosa utvrđene 1/2 kupoprodajne cijene), a što će biti definirano Ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

 

VIII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED

U slučaju jednokratne isplate, upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Barban o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.

Za slučaj obročne isplate kupoprodajne cijene, kupac može ishoditi upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnina, potvrde Općine Barban kojom se dokazuje isplata 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine, te potvrde Općine Barban da je kupac dostavio bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, na odgovarajući iznos.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.

Općina Barban će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene, ili kod obročne otplate, odmah po isplati 1/2 dijela utvrđene kupoprodajne cijene.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Najpovoljniji ponuditelj dužan je podmiriti troškove objave ovog javnog natječaja po računu koji će mu ispostaviti Općina Barban, a troškovi se odnose na objavu javnog natječaja u dnevnom listu.
Općina Barban pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

Klasa: 944-05/17-01/71
Ur.broj: 2168//06-17-02-2
Barban, 29.12.2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Toni Uravić

 

Godišnji plan

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16), Općinski načelnik Općine Barban, dana 19. prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija
od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Barban za 2018. godinu

I.
Općina Barban raspisat će jedinstven Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode udruge na području Općine Barban tijekom 2018. godine, za sljedeća prioritetna područja:

Naziv   područja Iznos financijskih sredstava po području u kn Očekivani broj ugovora Raspon sredstava Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja Očekivani   rok ugovaranja
01. KULTURA

120.000,00

3

5.000,00 – 75.000,00  15.01.2018.  20.02.2018.  30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava
02. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

19.000,00

3

1.000,00 – 15.000,00
03. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

41.000,00

6

2.000,00 – 20.000,00

II.
Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni natječaj odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

III
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban: www.barban.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus

 

KLASA: 400-06/17-01/30
UR.BROJ: 2168/06-17-02-1

Barban, 19. prosinca 2017. godine

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2017./2018.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02-15

Barban, 14. prosinca 2017.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2017./2018.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018. od 14. studenog do 30. studenog 2017. godine zaprimljeno je deset prijava za redovnu stipendiju i dvije prijave za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

RB Ime i prezime studenta,
adresa
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Filip Vale, Kožljani 6, Barban FER, Zagreb, 1. godina, Smjer: elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,9
Bodovi = 19

/

19

2.

Ariana Žudih, Orihi 38, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,7
Bodovi = 17

/

17

3.

Eleonora Rojnić, Barban 107, Barban Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Smjer: kemija, 1. godina

Opći uspjeh: 4,69
Bodovi = 17

/

17

4.

Mario Pauletić, Škitača 50, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer:Management i poduzetništvo, 1. godina

Opći uspjeh = 4,68
Bodovi = 17

/

17

5.

Stephani Jelčić, Rebići 18/A, Barban Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3. godina

Opći uspjeh = 4,1
Bodovi = 16

/

16

6.

Petra Dobran, Dobrani 1, Barban FMTU, Management u turizmu, 3. godina

Opći uspjeh: 4,1
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

1.

Katarina Krnjus, Želiski 1, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 1 godina

Opći uspjeh = 4,38
– 0,12

/

2.

Nina Rojnić, Poljaki 23, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 1. godina

Opći uspjeh = 4,07
– 0,43

/

3.

Filip Roce, Gorica 1, Sutivanac, Žminj Agronomski fakultet Zagreb, Smjer: Biljne znanosti, 3 godina

Opći uspjeh = 3,4
– 0,6

/

4.

Ivana Brunjak, Rebići 3B, Barban Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, FET, Smjer: Marketiško upravljanje, 2. godina

Opći uspjeh: 3,3
– 0,7

/

Prijave za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja:

R.BR.

IME I PREZIME

FAKULTET

USPJEH

DODATNI KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

Josip Tomo Licardo, Barban 59 Medicinski fakultet u Zagrebu, Studij medicine, 1. godina

Opći uspjeh: 4,85
Bodovi = 19

Volonterski rad: 5 bodova

24

2.

Samona Broskvar, Barban 85 UK, Nottingham Trent University, Fashion Communication and Promotion, 1 godina

Opći uspjeh: 4,07

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 19. prosinca 2017.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Načelnik će donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić

POZIV NA TESTIRANJE

Turistička zajednica Općine Barban

POZIV
na testiranje

Kandidati koji su se javili na natječaj na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica u turističkom uredu, a koji je bio objavljen od 21. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine, pozivaju se na testiranje koje će se održati dana, 18. prosinca 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Barban 69.
Za sve informacije možete se javiti na broj telefona: 052/ 567 635.

Obavijest

Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban

 

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Odlukom s informacijom, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBOJ: 517-06-2-2-1-17-30 od 27. studenoga 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt okolišne dozvole za postojeću farmu za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban.

Za vrijeme trajanja objave nacrta dozvole javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) biti omogućen uvid u nacrt dozvole.

Uvid u Nacrt okolišne dozvole traje od 05. do 20. prosinca 2017. godine, 13. ožujka 2017. godine u trajanju od 15 dana.

Primjedbe na nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb s pozivom na KLASU: UP/I-351-03/15-02/75 ili Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula ili elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr.

Obavijest o uvidu u nacrt dozvole objavit će se na internetskim stranicama Istarske županije i Općine Barban te na oglasnim pločama u sjedištu navedenih tijela.