NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

Turistička zajednica Općine Barban raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA U TURISTIČKOM UREDU

 

za prijem u službu

-1 izvršitelj/ica

-na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati za rad na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete iz članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Barban za prijem na rad:

 • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Sukladno čl. 23 st. 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma stručni ispit ne moraju imati kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu  u toj stručnoj spremi.

Sukladno čl. 23 st. 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijema na rad, biti obvezni položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • zamolbu;
 • životopis:
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome);
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice);
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (potvrdu HZMO, ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
 • ukoliko kandidati/kinje imaju položen stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje mogu priložiti svoj Prijedlog programa rada TZ Barban za 2018. godinu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Testirat će se znanje iz djelokruga rada Turističkih zajednica; Statut Turističke zajednice Općine Barban, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 152/08), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, 121/16), Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, NN 59/09, NN 97/13, NN 158/13, NN 30/14), i provedbeni propisi (pravilnici) na temelju navedenih Zakona, te znanje iz stranih jezika. Zakoni i pravilnici se mogu naći na službenim stranicama Ministarstva turizma dok se Statut Turističke zajednice Općine Barban može naći na web stranici Turističke zajednice Općine Barban.

Na web stranici http://tz-barban.hr i oglasnoj ploči Općine Barban objavit će se mjesto i vrijeme održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidata/kinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se s  naznakom: ” Natječaj za prijem na rad ” na adresu:  Turistička zajednica Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban i to do dana 1. prosinca 2017.g.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Turističku zajednicu Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana izvršenog testiranja. Turistička zajednica Općine Barban zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog/ne suradnika/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018. (Službene novine Općine Barban 5/2017) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 14. studenog 2017. godine raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2017./2018.

I.

 Općina Barban za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje 7 redovnih studentskih stipendija i 3 stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

II.

 Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III.

 Pravo na redovnu stipendiju na preddiplomskom i diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

IV.

 

Pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja ostvaruje redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine

-najmanje 4,0 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente viših godina

-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija

-najmanje 3,0 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja definirana su točkom III. ovog natječaja.

Osim prosjeka ocjena iz ove točke natječaja, student mora ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. da su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen;
 2. student s teškoćama u razvoju;
 3. student iz obitelji koje ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 29/15, 4/17);
 4. student iz obitelji slabijeg socijalnog stanja, a ne ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Barban.

V.

 Zahtjevu se prilaže:
1.    Preslika osobne iskaznice.
2.    Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2017./2018. (mora pisati godina studija).
3.    Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija.
4.    Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta.
5.    Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
6.    Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 14. do 30. studenog 2017. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. prosinca 2017. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).

Ukoliko se ne javi dovoljan broj studenata koji zadovoljavaju propisane kriterije, Općina Barban može dodijeliti stipendije i studentima koji ne zadovoljavaju kriterije vodeći računa o rang listi tj. ostvarenom broju bodova na natječaju.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635.

Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr  (Natječaji i obavijesti).

Općinski načelnik:
Dalibor Paus

Preuzimanje dokumenta:

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban
Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/17-01/7
Ur.br.: 2168/06-17-02 -1

Barban, 14. studenog 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Barban za 2018. godinu

Općina Barban je provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu provedeno je u periodu od 19. listopada do 06. studenog 2017. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu proračuna Općine Barban za 2018. godinu, mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Obrazac Izvješća

9. Smotra maslinovih ulja Općine Barban

Pozivaju se svi proizvođači maslinovog ulja s područja Općine Barban na sudjelovanje na 9. Smotri maslinovih ulja.

Smotra će se održati u subotu, 25.11.2017.

Molimo da se zainteresirani jave u Općinu Barban najkasnije do srijede, 15.11.2017. kako bi se pravovremeno organiziralo prikupljanje uzoraka ulja za analizu i ocjenjivanje.