Obavijest o postupku nove javne rasprave

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Općine Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana

Obavijest o postupku nove javne rasprave

Općina Medulin kao nositelj projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Općina Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana pokreće novi postupak javne rasprave na navedenu temu.

Novi postupak javne rasprave pokreće se iz slijedećih razloga:

– Proširenje adresa obuhvaćenih postupkom mapiranja (Provedeni postupak javne rasprave obuhvatio je adrese na kojima se nalaze potencijalni korisnici sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Novi postupak javne rasprave obuhvaća sve adrese na definiranom prostornom obuhvatu projekta).
– Dopune ciljeva projekta.
– Dopune specifikacije postupaka i kriterija javne nabave.

 

Link na web stranicu otvorenog savjetovanja:

http://medulin.hr/javna-rasprava-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/

Poziv na testiranje

SVIM KANDIDATIMA KOJI UDOVOLJAVAJU FORMALNIM UVJETIMA OGLASA

Poštovani,
dana 24. kolovoza 2017. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu oglasa koje je utvrdilo da su prijave sljedećih kandidata  pravodobne i potpune te da zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa:

 

R. BR. PRIJAVE

IME I PREZIME

ADRESA

1.

1.

Doris Frančula

Varož 8, Sutivanac

2.

3.

Suzana Dobran

Hreljići 1, Barban

3.

4.

Jasna Medić

Nazorova 6, Pula

4.

6.

Ana Miljavac

Monte Magno 27B, Pula

5.

7.

Žilbert Zubenica

Katalinića Jertova 1, Pula

6.

8.

Ksenija Batelić

Frančići 2/1, Labin

7.

9.

Tijana Celija

Celići 12, Barban

8.

10

Aleksandra Marinović

Presika 154, Labin

 

Sukladno odredbi čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, u srijedu 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 9.00 sati.

Pisano testiranje obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju s kandidatima koji za to steknu uvjete.

 

Na službenoj web stranici Općine Barban objavljena je informacija o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata.

 

S poštovanjem,

Pročelnica:
Danijela Kontošić

Javni natječaj

Poziv na dostavu ponuda GIS

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel    

 

Klasa: 350-01/17-01/29
Ur.br.: 2168/06-17-02-2
Barban, 04.08.2017.

– zainteresiranim gospodarskim subjektima –

Predmet: Poziv na dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu.“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 023-01/17-01/65, URBROJ: 2168/06-17-02-1 od 29. lipnja 2017. godine.

 

 1. Naručitelj
  Naručitelj: OPĆINA BARBAN, Barban 69

OIB:98875297738
Broj telefona: 052/567 635

Broj telefaksa: 052/567 606
Adresa elektroničke pošte: info@barban.hr

Internetska adresa: www.barban.hr
Odgovorna osoba: Dalibor Paus

Služba za kontakt: Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel

 1. Evidencijski broj nabave
  23/2017
 2. Vrsta postupka nabave
  Nabava radova vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», 120/16)
 3. Procijenjena vrijednost nabave
  Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00kn bez PDV-a
 4. Kriterij za odabir ponude
  Najniža cijena

 

 1. Opis predmeta nabave i troškovnik

Potrebno je izraditi Geoinformacijski sustav (GIS) Općine Barban za upravljanje poljoprivrednim i građevinskim zemljištem u privatnom i javnom/državnom vlasništvu. GIS mora biti usklađen sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016) i Pravilnikom o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (NN 1/2017). Uspostava takvog sustava podrazumijeva da se inventarizacijom i sistematizacijom podataka o zemljištu izradi GIS baza podataka cjelokupnog zemljišta i Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza na nekretnine na području općine. GIS Općine Barban treba biti funkcionalan za potrebe obračuna komunalne naknade i obračuna jednostavnog poreza na nekretnine kao i za potrebe upravljanja zemljištem (za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, provedbu smjernica i preporuke za daljnji razvoj poljoprivrede ili pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje i za razvoj građevinskih područja).

U postupku uspostave i implementacije sustava potrebno je:

1.Sistematizirati sve podatake o zemljištu/nekretninama na području općine koje uključuju:

 1. a) Analiza postojećeg stanja podataka u Općini Barban – analiza podataka poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, katastra i zemljišne knjige.
 2. b) Sistematizacija podataka Agencije za poljoprivredno zemljište, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskih šuma, zaštićenih područja, prostornih planova
 3. c) Analiza podataka preuzetih od Državne geodetske uprave, Porezne uprave, Ministarstva graditeljstva za potrebe usklađivanja Evidencije obveznika komunalne naknade sukladno Zakonu o lokalnim porezima.
 4. d) Transformacija modela prostornih podataka i konverzija formata prostornih podataka

 

 1. Izraditi informacijski sustav za obračun komunalne naknade/poreza na nekretnine i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, koja uključuje:
 2. a) Izradu baze podataka građevinskog zemljišta, obveznika komunalne naknade i poreza na nekretnine i baze podataka poljoprivrednog zemljišta
 3. b) Povezivanje prostornih i alfanumeričkih podataka u sustavu, modeliranje geobaze podataka, obrada podataka – topološka obrada i procesiranje geometrije podataka
 4. c) GIS analize i unos novih podataka, Obrada podataka – spajanje baza (postojeće i nove)
 5. d) Implementacija aplikacije i edukacija korisnika

 

Evidencija o nekretninama i obveznicima poreza mora sadržavati:

 1. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i drugim osobama bitnim za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina po pojedinom poreznom obvezniku
 2. Unos i pretraživanje strukturiranih podataka o nekretnini i drugim bitnim elementima za oporezivanje i grafički prikaz nekretnina koje se nalaze u sustavu obračuna poreza na nekretnine
 3. Štampanje rješenja o porezu na nekretnine
 4. Export strukturiranih podataka o poreznim obveznicima i njihovim nekretninama (podaci se mogu učitati u financijske aplikacije postojećih isporučitelja, te štampati rješenja, uplatnice i pratiti naplata)
 5. SIMULACIJA prihoda PNE prema vrijednosti boda po namjeni, dobi i stanju nekretnine i TRAGAČA neevidentiranih nekretnina
 6. strukturirani šifrarnik kreiran na temelju Zakona, Pravilnika, Odluka jedinica lokalne samouprave, podataka iz Registra prostornih jedinica / adresnog registra (RPJ) i digitalnog katastarskog plana,
 7. grafički prikaz podataka digitalnog katastarskog plana, Registra prostornih jedinica/Adresnog registra
 8. grafički prikaz podataka iz DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE korištenjem javno dostupnih servisa: Digitalni ortofoto (DOF), Hrvatska osnovna karta (HOK) i Topografska karta (TK)
 9. Program za pretraživanje i grafički prikaz knjižnih podataka o katastarskim česticama, osobama upisanim u posjedovne listove, osobama upisanim u zemljišnoknjižne uloške
 10. Pretraživanje podataka iz OIB sustava (podaci dobiveni iz Porezne uprave), podaci neophodni za kreiranje evidencije obveznika poreza na nekretnine
 11. Pretraživanje podataka o porezu na promet nekretnina, legalizaciji objekata, važećim prostornim planovima
 12. Vezu sa javno dostupnim podacima: Zaštićena područja RH, Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, Registar geografskih imena, Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC), Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Karta staništa RH, Geografski sustav popisa odašiljača, Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske, Karte opasnosti od poplava, Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava.

 

 1. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
  Način izvršenja: Ugovor
  Rok izvršenja: 60 dana od stupanja Ugovora na snagu.
  Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
  – obvezne osnove za isključenje (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
  – sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
  – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (izjava ponuditelja)

 

 1. Načini i rok dostave ponude
  Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Izrada Geoinformacijskog sustava (GIS) Općine Barban“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 14.08.2017. do 12:00 sati.

 

Pročelnica :

Danijela Kontošić, dipl.oec.