5. ROBOTRKA NA PRSTENAC 2017

5. ROBOTRKA NA PRSTENAC 2017, PULA 29. travnja 2017.

VREMENIK NATJECANJA

09:30 – okupljanje sudionika, osvježenje i priprema za prvu vožnju
10:00 – otvaranje natjecanja, predstavljanje ekipa, zajednička fotografija
Otvaranje natjecanja: gradonačelnik grada Pule g-din Boris Miletić
10:30 – početak natjecanja, prva vožnja, ručno upravljanje
11:30 – druga vožnja, ručno upravljanje sa kamerom
12:30 – treća vožnja, poluatomatsko upravljanje
13:30 – ručak za sudionike natjecanja (pizza)
14:00 – obilazak Industrijsko-obrtničke škole Pula i Centra za praktičnu robotiku – Pula koji je svečano otvoren 26.04.2016.godine
14:30 – proglašenje pobjednika i podjela diploma, medalja i plaketa
15:00 – posjet Aquariumu Pula (obilazak traje od 1-2 sata). Obilazak za učenike i
mentore je besplatan, donacija grada Pule.
16:00 – završetak posjeta

NAPOMENA: Vremenik natjecanja je okvirni i može se tijekom natjecanja mijenjati. Trajanje vožnji ovisi o broju ekipa i brzini kojom će ekipe odvesti vožnje.

Za mentore i ekipe koje žele, postoji mogućnost da nakon završetka natjecanja, organiziramo obilazak grada Pule, arene i slično, ali bih zainteresirane molio da mi pošalju mail ili da me nazovu pa da se onda konkretno dogovorima.

Predsjednik Društva za robotiku Istra
Dragan Pantić, diol.ing.elteh.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA OPĆINU BARBAN
Klasa: 013-03/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-4
Barban. 21. travnja 2017.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», 144/12,121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje Općine Barban određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. BARBAN – Dolnja škola, Barban bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Barban, Želiski, Ivanošići, Bateli kod Želiski, Majčići, Golešovo, Dminići, Grabri, Kvarantija, Špadići, Melnica, Frkeči, Puntera

2. Biračko mjesto broj 2. HRBOKI – Društveni dom Hrboki, Hrboki bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Hrboki, Plehuti, Rebići, Beloći, Dobrani, Stancija Palion

3. Biračko mjesto broj 3. MANJADVORCI – Društveni dom Manjadvorci, Manjadvorci bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Manjadvorci, Prdaci

4. Biračko mjesto broj 4. ŠAJINI – Društveni dom Šajini, Šajini bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Šajini, Škitača, Trlji, Glavani, Borinići, Bičići

5. Biračko mjesto broj 5. PETEHI – Društveni dom Petehi, Petehi bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Valići, Trošti, Orihi, Draguzeti, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti

6. Biračko mjesto broj 6. PRNJANI – Društveni dom Prnjani, Prnjani bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Jurićev kal, Koromani, Camlići, Prnjani, Prhati, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Špadi, Mavrići, Regulići, Vadreš, Filini, Šugari, Sankovići

7. Biračko mjesto broj 7. SUTIVANAC – Osnovna škola Sutivanac, Sutivanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Gorica, Dolica, Medančići, Cvitići, Varož, Bašići, Grgeci i Risi.

 

Predsjednica:
Suzana Racan Stern, v.r.

OBAVIJEST o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava …

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN

Klasa: 013-03/17-01-01/2
Urbroj: 2168/06-17-02-5
Barban, 21. travnja 2017.

OBAVIJEST

o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava
državljana drugih država članica Europske unije
na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

Na osnovu članka 7. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12. i 121/16.) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine.

U skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.

Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj 92/10., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije) državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Kako bi mogli ostvariti svoje aktivno, odnosno pasivno biračko pravo na navedenim izborima, državljani drugih država članica Europske unije dužni su pravovremeno poduzeti sljedeće radnje:

a) Aktivno biračko pravo državljana druge države članice Europske unije na redovnim izborima
(članci 2. i 3. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije, i članci 19. i 20. Zakona o registru birača („Narodne novine”, broj 144/12. i 105/15.))

Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice u kojoj se izbori provode i žele glasovati na predstojećim redovnim izborima dužni su podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije, najkasnije u roku od 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 20. travnja 2017.

Navedeni zahtjev državljani druge države članice Europske unije podnose uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba (dalje: uredi državne uprave) koji vode registar birača, prema mjestu njihova prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Kontakt podaci nadležnih ureda državne uprave dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave — https://uprava.gov.hr/.

Uz zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica Europske unije navedene osobe dužne su predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa njihovog prebivališta ili boravišta na području jedinice gdje se provode izbori, i izjavu da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji su državljani.

b) Pasivno biračko pravo državljana drugih država članica Europske unije na redovnim izborima
(članci 2., 6. i 7. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije)
Državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u jedinici u kojoj se provode izbori mogu se kandidirati i biti izabrani za člana predstavničkog tijela jedinice pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske propisanim Zakonom o lokalnim izborima i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.

Ako se na prijedlogu kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice na navedenim izborima nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegovog prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se izbori provode i dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata. U slučaju da kandidat- državljanin druge države članice Europske unije ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu navedeni dokaz, odnosno dokument, njegova kandidatura smatrat će se nepravovaljanom.

Predsjednik
Suzana Racan Stern

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ: 2168/06-17-02-3
Barban, 21. TRAVNJA 2017.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Poštovani,

Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, primanja kandidacijskih list ate dobivanja svih informacija Izborno povjerenstvo Općine Barban dežurati će u prostorijama Općine Barban kako slijedi:

22. 23. 24. i 25. travnja sve se informacije mogu dobiti putem telefona članova Izbornog povjerenstva:

Suzana Racan Stern 091 1576 458
Vesna Pavletić 091 1604 945
Šime Vidulin 098 831 446
Željko Pavletić 098 522692
Lovorka Hajdić Golja
Luka Rakić 098 173 0231

26. 27. i 28. Travnja 16,30 – 19,00
29. 30. Travnja i 01. Svibnja 10,00 do 14,00
2. svibnja 10,00 do 18,00
3. svibnja 8,00 do 20,00
4. svibnja 8,00 do 24,00

Predsjednica izbornog povjerenstva
Općine Barban
Suzana Racan Stern

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
u 2017. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2017. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. NK Barban 2013 Zdrav život uz nogomet na Barbanštini
66.5
120.000,00
2. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi
59
10.000,00
3. Streljačko društvo „Istra“ Sport
58
10.000,00
4. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci
55
45.000,00
5. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2017. god.
52.5
18.000,00
6. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2017. godini
50.5
13.000,00
7. Konjički klub Istra Daljinskim jahanjem do vrhunskih rezultata
45.5
10.000,00
8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj sporta sportske rekreacije
44.5
7.000,00
9. Nogometni klub Omladinac Nogometni klub Omladinac
43
7.000,00
UKUPNO:
240.000,00

 

Članak 3.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Upoznavanje i prezentacija kulturne baštine, obnova narodnih nošnji
67.5
60.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 42. Trka na prstenac
63.5
45.000,00
UKUPNO:
105.000,00

Članak 4.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni
61
15.000,00
2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban
51.5
1.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom
41.5
1.000,00
UKUPNO:
17.000,00

Članak 5.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva
60.5
20.000,00
2. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Godišnji program rada za 2017. godinu
54.5
7.000,00
3. Društvo Sv. Pava Izgradnja kažuna na području Sv. Pava 50.5
7.000,00
4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu 48.5
5.000,00
5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija
47
2.000,00
UKUPNO:
41.000,00

Članak 6.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/1
UR.BROJ: 2168/06-17-02-43
Barban, 11. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.