Javna rasprava – Plan gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13), općinski načelnik Općine Barban objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

1. Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađenom od strane tvrtke Eko-Adria d.o.o., sa sjedištem u Puli, Boškovićev uspon 16, trajat će od 23. veljače do 27. ožujka 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljena je na oglasnoj ploči Općine Barban te na službenoj internetskoj stranici Općine Barban (www.barban.hr ).

2. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban u prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se do kraja javnog uvida upisati u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Barban, Barban 69, 52 207 Barban, odnosno na e-mail adresu opcina-barban@pu.t-com.hr

4. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir.

Klasa: 351-01/17-01/3
Ur.broj: 2168/06-17-02-3

Barban, 23. veljače 2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

Dokument za preuzimanje:
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Barban za razdoblje 2017.-2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te članka  24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013)  Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

 JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi:

K.O. Barban  – građevinsko zemljište:

       kč.br.             kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.        3                  livada                            83  m2                      3.112,50  kn            1.000,00

K.O. ŠAINI  – građevinsko zemljište:

       kčbr.              kultura                       površina                 početna cijena           jamčevina

1.    2846/17          pašnjak                          186  m2                      6.795,00  kn            1.000,00

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno petka, 24.02.2017. do 14,00 sati

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Barban na žiro račun broj:   IBAN HR1024070001800600009,  poziv na  broj  68  7757 – OIB.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 27.02.2017. god. u 12,00 sati.

 

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim. Za uplaćenu jamčevinu umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje gubi se pravo na povrat jamčevine.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

 

Klasa: 944-05/17-01/12
Ur.broj: 2168/06-17-02-1
Barban, 16.02.2017.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.