JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG “PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA (PUR) OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE”:

 

Molimo sve mještane Općine Barban, kao i sve one koji promišljaju o njegovom razvoju da se sa svojim sugestijama uključe u izradu PUR-a te svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog “Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Analiza stanja” i Prijedlog Programa ukupnog razvoja Općine Barban za razdoblje od 2016. do 2020. godine – Strategija razvoja dostave na jedan od slijedećih načina:

– putem elektronske pošte: opcina-barban@pu.t-com.hr
– poštom na adresu: Barban 69, 52 207 Barban
– osobnom dostavom u Općinu Barban svakog radnog dana
– od 1. veljače do 6. ožujka 2017. godine.

Privitci:

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

Klasa: 604-01/16-01/6
Ur.broj: 2168/06-17-02-9
Barban, 23. siječanj 2017.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban

za studentsku godinu 2016./2017.

(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

 

RB

Ime i prezime studenta,
adresa;
Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

TAMARA BATEL
Bateli kod Želiski 33, Barban
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Geografija

18

/

18

2.

NIKOLINADOBRAN
Dobrani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam

17

/

17

3.

HANI KOROMAN
Prhani 1, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

16

/

16

4.

IVANA BRUNJAK
Rebići 5, Barban
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, Marketinško upravljanje

16

/

16

 

Općinski načelnik:
                Denis Kontošić, mag.educ.v.r.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2017. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje

JAVNI POZIV

 za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2017. godinu.

Općina Barban poziva udruge sa sjedištem na području Općine Barban i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Barban, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Barban ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

 1. SPORT
 2. KULTURA
 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za podnošenje prijava završava 20.02.2017.
Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

Glas sv. Pava

Cjelokupan dokument možete pogledati ovdje

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), članka 23.Uredbeo strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj 22/13),te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik Općine Barban dana 12. siječnja 2017. g. donosi

 

ODLUKU

 kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine

 

I.

Načelnik Općine Barban donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine (KLASA: 023-01/16-01/46, URBROJ:2168/06-16-02-3, od 26. kolovoza 2016. godine) prema kojoj je Općina Barban provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. godine su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ciljevi donošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa.

 

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš,sukladno članku 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš,Općina Barban zatražila je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. Ove Odluke.

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, Klasa: 612-07/16-58/328, Ur. broj: 517-07-2-1-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. PUR Općine Barban 2016.- 2020. je prihvatljiv za ekološku mrežu.
 2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, Klasa: 351-03/16-01/00000380, Ur. broj: 374-23-3-16-2 od 11. listopada 2016. g.- mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 3. Istarska županija, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, Poreč, Klasa: 350-01/16-01/10, Ur. broj: 2163/1-10/1-16-2 od 13. listopada 2016.g.- nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
 4. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb, Klasa: 351-03/16-1/56, Ur. broj: 345-211-516-2016-2/DB od 15. listopada 2016. g.-mišljenje danije potrebno provesti postupak strateške procjene.

IV.

Provedba Programa ukupnog razvoja Općine Barban neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te na bioraznolikost područja Općine Barban.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015) na području Općine Barban nalazi se područje ekološke mreže – Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik, HR2001349 Dolina Raše. Na području Općine Barban nema područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode.

Sagledavanjem prioriteta i mjera sadržanih u Programu ukupnog razvoja Općine Barban odnosno mogućih utjecaja Programa, kojim su definirane opće smjernice razvoja Općine, uzimajući u obzir da se radi o projektima koji su većinom vezani uz građevinska/urbana područja naselja i malu površinu područja ekološke mreže (i ciljne vrste) koja ulazi u obuhvat administrativnih granica Općine Barban, ocjenjuje se da se uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i prirode može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

Iz prethodne točke vidljivo je da su sva javnopravna tijela, uključujući i Ministarstvo zaštite prirode i okoliša, dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.

Za javnopravna tijela koja se nisu očitovala pretpostavlja se da je njihov stav da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Program ukupnog razvoja prihvatljiv za ekološku mrežu odnosno da prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti pri izradi Programa ukupnog razvoja.

Primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Programa ukupnog razvoja na okoliš Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i temeljem mišljenja javnopravnih tijela navedenih u točci III. ove Odluke, utvrđeno je da predmetni Program ukupnog razvoja neće imatinegativan utjecaj na okoliš.

 

V.

Izdanim Mišljenjem Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, Klasa:351-03/16-01/72, Ur. broj: 2163/1-08/2-16-4 od 5. prosinca 2016. g., u pogledu izrade Programa nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

VI.

Općina Barban je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Općine Barban – www.barban.hri u Službenim novinama Općine Barban.

 

Prilog I

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52 000 Pazin

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag. educ.

 

KLASA:023-01/16-01/46
UR.BROJ:2168/06-17-02-15
Barban, 16.01.2017. godine