LAGUR -ISTARSKA BATANA

POZIVNICA

LAGUR „ISTARSKA BATANA“ poziva Vas na sudjelovanje na OKRUGLOM STOLU na temu
„Suradnja ribarskog i ugostiteljskog sektora“,
koji će se održati 23. rujna 2016. godine (petak) u FAŽANI na adresi 43. Istarske divizije 16,
Društvena dvorana Općine Fažana, s početkom u 11:00 sati

Pozivaju se predstavnici ugostiteljskog sektora s područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana (gradovi Rovinj i Vodnjan te općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat) na drugi u nizu okrugli stol u okviru provedbe pilot projekta „Od mora do stola“.
Pilot projektom želi se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist. Također, promocijom ugostiteljskih objekata koji sudjeluju u pilot projektu želi se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.
Na drugom okruglom stolu razgovarati će se o spremnosti ugostitelja na suradnju s ribarskim sektorom vezano uz nabavu lokalnih proizvoda ribarstva te njihovu prodaju u ugostiteljskim objektima.
Molimo da svoj dolazak potvrdite na e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com ili na broj: 095 892 52 52.

S poštovanjem,
Predsjednik LAGUR-a Istarska batana
Goran Buić
v.r.

 

POZIVNICA

LAGUR „ISTARSKA BATANA“ poziva Vas na INFO DAN
u sklopu izrade
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU,
26. rujna 2016. godine (PONEDJELJAK), od 08:00 do 16:00 sati,
u MEDULINU na adresi Centar 58 na 2. katu

Pozivaju se predstavnici gospodarskog sektora ribarstva- ribari, uzgajivači, prerađivači, te predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana- gradovi Rovinj i Vodnjan, te općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, na INFO DAN u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.
Svrha INFO DANA je približiti lokalnom stanovništvu, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima mogućnosti sufinanciranja projektnih ideja sredstvima iz EU fondova te pružiti savjetodavnu pomoć pri osmišljavanju ili razradi projektnih prijedloga.

S poštovanjem,
Voditeljica LAGUR-a Istarska batana
Katia Ereš

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz
Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

Dokumenti za preuzimanje:

lagur istarska batana obrazac za dostavu projektnih prijedloga

lokalna akcijska grupa u ribarstvu pristupnica

pozivnica 2 okrugli stol 23 09 2016 Fažana

info dan 26 09 2016 Medulin

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI

IronMan 70.3 Pula obavijest o privremenoj regulaciji povodom međunarodne triatlon utrke…

 

regulacija-3

POZIV NA POPUNJAVANJE UPITNIKA

PROVEDBA PILOT PROJEKTA OD MORA DO STOLA

Sve one koji svoje prebivalište imaju na području gradova Rovinja i Vodnjana, općina Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat molimo da izdvoje par minuta kako bi popunili kratki upitnik.

Predmetni upitnik dio je provedbe pilot projekta “Od mora do stola” koji provodi LAGUR / FLAG Istarska batana a financiran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo a usmjeren je na promicanje konzumacije lokalne sezonske ribe i proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima područja na kojima djeluje LAGUR.

Pilot projektom želi se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist. Isto tako promocijom ugostiteljskih objekata koji sudjeluju u pilot projektu želi se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.

Upitnik za GRAĐANE nalazi na sljedećem linku:
upitnik za građane

Upitnik za RIBARE:
upitnik za ribare

Upitnik za UGOSTITELJE:
upitnik za ugostitelje

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

 kčbr. kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/1 pašnjak 487 m2 9.371,70 kn  243,50 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban, opterećenu teretom prava građenja u korist VEDRANA ROJNIĆ, OIB 90774238095, na neodređeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,30 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran VEDRAN ROJNIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 9.128,20 kuna, a na ime ulaganja VEDRANA ROJNIĆA u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 243,50 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

Klasa: 944-05/16-01/36
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag. educ.,v.r.

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) i članka 7. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013), Općinski načelnik Općine Barban objavljuje slijedeći

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

I.
Izlaže se prodaji građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban kako slijedi :
                                                                                 
K.O. PRNJANI – građevinsko zemljište:

kčbr kultura površina početna cijena jamčevina
1. 2/4 djela 1479/2 pašnjak 994 m2 19.128,28 kn 497,00 kn

Nekretnina navedena pod točkom I. predstavlja građevinsku parcelu sukladno Urbanističkom planu uređenja gospodarske zone Barban (Službene novine Općine Barban br. 23/08) unutar granica gospodarske zone Barban , opterećenu teretom prava građenja u korist obrta AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, OIB 64931918780, na neoderđeno vrijeme.

II.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:
OPĆINA BARBAN
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN

Sa naznakom

“NE OTVARATI – PONUDA ZA
KUPNJU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno ponedjeljka, 12. rujna 2016. god. do 15,00 sati.

III.

            Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu cijenu.
Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

IV.

PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB
  • točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje
  • visinu ponuđene cijene u kunama

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI neće se smatrati ponudom.

V.

            Otvaranje ponuda je javno i održat će se u utorak, 13. rujna 2016. god. u 13,00 sati u Općini Barban.

VI.

            Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.
Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze.
Ukoliko kao najpovoljniji natjecatelj za nekretninu pod točkom I. bude izabran AUTOSERVIS FILIPOVIĆ, tada će se kupoprodajna cijena umanjiti za iznos od 18.631,28 kuna, a na ime ulaganja AUTOSERVIS FILIPOVIĆ u izgradnju osnovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Barban. Iznos od 1 kune po m2, odnosno 497,00 kuna, ne priznaje se kao ulaganje, već je navedeni iznos ponuditelj dužan platiti Općini Barban.

 

Klasa: 944-05/16-01/35
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 04. rujna 2016.god.

Općinski načelnik:

Kontošić Denis, mag.educ.

Mali vodič: Gdje u prirodi bildati produktivnost

Malo je poslodavaca u Hrvarskoj poput Sandra Mura, osnivača tvrtke IT Bellabeat iz Zagreba, koji je svojim zaposlenicima tijekom vrućih ljetnih mjeseci omogućio rad na egzotičnim Kanarima u raskošnim vilama s bazenom. I dok zaposlenici Bellabeata uživaju radeći na Kanarima, mnogi hrvatski radnici željno iščekuju jednodnevni ili dvodnevni teambuilding u Istri, na Velebitu, u Baranji…
Posljednje dvije godine teambuilding polagano raste, ali još nije ni blizu zamahu u kojem je bio prije početka ekonomske krize. Zajednička druženja zaposlenika izvan ureda danas prakticiraju najčešće velike kompanije poput banaka, osiguravatelja, iz IT sektora, autoindustrije, a rjeđe i neke manje tvrtke koje dobro posluju. Rast tržišta teambuildinga ujedno znači rast kontinentalnog turizma jer agencije koje ga organiziraju većinom nude sadržaje na kopnu, iako ima i morskih programa. Zajedničko druženje izvan ureda najbolje je organizirati u prirodi provođenjem raznih adrenalinski hprograma u kojima će zaposlenici pokazati jesu li za timski rad ili individualci, pobjednici ili gubitnici… Većina takvih sadržaja organizirana je na kopnu gdje je mnogo lakše angažirati sudionike u raznim aktivnostima nego od njih u jedan dan napraviti ‘kapetane’.

Morski programi U ponudi sadržaja teambuildinga najviše morskih programa nudi agencija Istra Adventura Team koja, među ostalim, ima i YachtAdventure. Pustolovina počinje u luci Krnici, nastavlja se gliserima po Raškom zaljevu i obilaskom skrivenih uvala, vodenim sportovima, posjetima uvali Vošćice i špilji kod Crne Punte te završava ručkom u ribljem restornu Sv. Mikola na obali rta Sv. Nikola. To je samo jedan od brojnih programa te agencije, u ponudi su još: kajak-safari, adrenalinski dan, vožnja četverokotača i kajaka, safari terencima, jahanje na ranču Barba Tone u Manjadvorcima i drugo. Prema riječima Mladena Draguzeta, direktora Istra Adventure Teama, takve programe teambuildinga najviše traže IT tvrtke i one koje imaju prodaju, odnosno zastupništvo određenih brendova.
– Riječ je o aktivnostima koje većina njih nikad nije radila, tako da novo iskustvo smatraju iznimno zabavnim i vrijednim – kaže Draguzet te ističe da je pri odabiru programa teambuildinga najbolje angažirati profesionalce i organizatora obavijestiti o kakvim je gostima riječ radi prilagodbe sadržaja. Važno je znati da ljudi izvan posla mogu biti posve drukčiji nego u uredu i pripremiti razne sadržaje koji bi ispunili njihova očekivanja.

Lički izazovi Vrlo je zanimljivo područje za teambuilding i Lika, gdje se iz staroga seoskoga gospodarstva u selu Rizvanuša nedaleko od Gospića, u Parku prirode Velebit, razvio Pustolovno-izletnički centar Rizvan City u vlasništvu agencije Adria Velebitica, koja organizira raznovrsne sadržaje teambuildinga. Ta se turistička agencija specijalizirala za pustolovne programe u prirodi na području Velebita i Like, ali i u dijelu sjeverne Dalmacije.
Nudi mnogo zanimljivih aktivnosti: paintball, šumski adrenalinski park, zip line, stijenu za penjanje, divovsku ljuljačku, streličarstvo, streljaštvo, ljudski stolni nogomet, safari četverokotačima i terencima po Velebitu, safari kajacima, urnebesnu olimpijadu, Tesla photohunt… Osim atraktivnih adrenalinskih programa, nudi i domaću hranu te smještaj u autentičnom okružju. Tko želi doživjeti iskonsku ljepotu Velebita, ne treba dvojiti, to je pravi izbor. No programi se mogu i prilagoditi želji klijenta ovisno o tome koliko dana teambuilding traje, strukturi sudionika te je li riječ samo o zabavi ili i edukaciji. U toj agenciji tvrde da su njihovi programi inovativni, zanimljivi i jakog intenziteta te da sudionici u kratkom vremenu dožive mnogo toga što u svakodnevnom životu ne doživljavaju. Zbog toga su iznimno privlačni za sudjelovanje te dignu adrenalin čak i pasivnijim sudionicama. Ipak ističu da tvrtke ne trebaju na programe teambuildinga gledati kao na ono što će drastično poboljšati njihovo poslovanje, odnose u tvrtki ili nešto treće. Jer je to nemoguće postići u kratkom vremenu na bilo koji način, pa tako ni teambuildingom koji je samo jedan od način ulaganja u zaposlenike.

U potrazi za blagom Među agencijama koje imaju veliko iskustvo u organiziranju teambuildinga i nude raznovrsne programe je i RinaTravel&Event.
– Potražnja za organiziranjem teambuildinga raste u slučaju osiguravatelja i farmaceutska industrije, a kod telekomunikacijskih je tvrtki obrnut trend – ističe Neven Rinčić, partner i direktor marketinga RinaTravel&Events. Ta agencija nudi 60 različitih aktivnosti za rad u timovima, a može se birati između timskog rješavanja zadataka, potrage za blagom, timskog slikanja, sudjelovanja u ekološkim i humanitarnim akcijama, ali i raznim adrenalinskim aktivnostima, jedrenju, golfu…
Rinčić ističe da u petnaest godina poslovanja te agencije gotovo da i nema uspješne hrvatske i regionalne tvrtke s kojom nisu surađivali, a dio poslovanja odnosi se i na inozemne poslovne grupe.
– Najbolja iskustva dolaze iz suradnje sa stalnim klijentima. Dobro ih poznajemo, a oni su već naviknuti na kompletnu uslugu s minimalnom količinom stresa – napominje Rinčić.
Programe korporativnih okupljanja u RinaTravelu osmišljavaju svaki put iznova uz suradnju s provjerenim partnerima; najboljim domaćim hotelijerima, ugostiteljima i dobavljačima. Klijenti najčešće traže jedrenje, izlet gliserima, snimanje filma, potragu za blagom, timsko kuhanje, kreativne radionice i večernji program s glazbom uživo, a važan im je vrhunski smještaj, kvalitetan prijevoz, restorani, vinarije i agroturizam. Domaćim grupama najatraktivniji su dvodnevni i trodnevni programi u Istri i Dalmaciji te jednodnevni u okolici Zagreba.
Rinčić ističe da najbolju suradnju postižu s tvrtkama koje znaju što žele i kakav proračun imaju na raspolaganju.

Prema izboru zaposlenika Iako stručnjaci za organizaciju teambuildinga tvrde da je najbolje izbor programa prepustiti njima, vlasnica i generalna direktorica agencije Komunikacijski laboratorij Manuela Šola odabir lokacije i programa prepušta svojim djelatnicima.
– Razgovorom dođemo do smjera koji je zanimljiv većini zaposlenika i odlučimo. Trudimo se održati teambuilding izvan ureda kako bismo napravili odmak i lakše se fokusirali. Lokacije ovise o vrsti teambuildinga; na edukativnom smo bili na Sljemenu i u novootvorenoj Muzičkoj akademiji, a na vikend-zabave išli smo u Beograd i Baranju. Nedavno smo se vratili s Prvića, gdje smo imali kombinaciju edukacije i zabave – kaže Šola. Prema njezinim riječima, vlastita organizacija teambuildinga pokazala se najboljim rješenjem. Uostalom, ta kreativna agencija kreira programe drugima pa joj nije problem odabrati najbolje za sebe.
Početkom organiziranja programa teambuidlinga u Hrvatskoj neke su tvrtke kopirale američki koncept i vodile psihologa koji je ocjenjivao ponašanje zaposlenika, što se pokazalo lošom odlukom i kontraproduktivno jer su zaposlenici osjećali nelagodu i stres.
Takvu praksu nikad nije provodila tvrtka Franck, u kojoj smatraju da su zajednička druženja djelatnika izvan radnog okružja vrlo važna, ali da sadržaj tog druženja treba prilagoditi domaćem mentalitetu. Zbog toga je Franck stvorio vlastite programe teambuildinga, niz aktivnosti kojima ulaže u zajedništvo i motivaciju zaposlenika te vlastiti napredak.

 

27/08/2016Kata Pranić