R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
BARBAN

Klasa: 013-03/16-01/2
Urbroj:2168/06-16-02-6
Barban, 30. kolovoza 2016.

 

Na temelju 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon)  Općinsko Izborno povjerenstvo za Općinu Barban, donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Za područje Općine Barban  određuju se biračka mjesta:

 1. Biračko mjesto broj 1. BARBAN – Dolnja škola, Barban bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Barban, Želiski, Ivanošići, Bateli kod Želiski, Majčići, Golešovo, Dminići, Grabri, Kvarantija, Špadići, Melnica, Frkeči, Puntera
 1. Biračko mjesto broj 2. HRBOKI – Društveni dom Hrboki, Hrboki bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Hrboki, Plehuti, Rebići, Beloći, Dobrani, Stancija Palion
 1. Biračko mjesto broj 3. MANJADVORCI – Društveni dom Manjadvorci, Manjadvorci bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Manjadvorci, Prdaci
 1. Biračko mjesto broj 4. ŠAJINI – Društveni dom Šajini, Šajini bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Šajini, Škitača, Trlji, Glavani, Borinići, Bičići
 1. Biračko mjesto broj 5. PETEHI – Društveni dom Petehi, Petehi bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Valići, Trošti, Orihi, Draguzeti, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti
 1. Biračko mjesto broj 6. PRNJANI – Društveni dom Prnjani, Prnjani bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Jurićev kal, Koromani, Camlići, Prnjani, Prhati, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Špadi, Mavrići, Regulići, Vadreš, Filini, Šugari, Sankovići
 1. Biračko mjesto broj 7. SUTIVANAC – Osnovna škola Sutivanac, Sutivanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Gorica, Dolica, Medančići, Cvitići, Varož, Bašići, Grgeci i Risi.

PREDSJEDNICA
IZBORNOG POVJERENSTVA
ZA OPĆINU BARBAN

Suzana Racan Stern, v.r.

ODLUKA

Na temelju članka 64. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15) i članka 21., stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/13.), načelnik Općine Barban, dana 26. kolovoza 2016. donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okolišza Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020.

 

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. su sljedeći:

 • Program ukupnog razvoja je temeljni razvojni dokument čijom provedbom Općina Barban preuzima odgovornost za svoj doprinos ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju,
 • Programom ukupnog razvoja određuje se smjer razvoja Općine i način ostvarenja zadanih ciljeva kako bi se zadovoljile potrebe svih subjekata i skupina u lokalnoj zajednici,
 • Program ukupnog razvoja je ključan strateški dokument za sufinanciranje pojedinih projekata Općine Barban bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

III.

Nositelj izrade Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.2020. je Općina Barban.

Izrađivač Programa ukupnog razvija Općine Barban 2016.- 2020. je Centar za ulaganja „EUROKONZALTING“ d.o.o.

Ciljevidonošenja Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.-2020. su sljedeći:

 • stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene
 • razvoj konkurentnog gospodarstva Općine Barban
 • stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj društvene, sportske i komunalne infrastrukture
 • efikasniji razvoj resursa

 

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN. Br. 80/13, 78/15), Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN. br. 64/08) i odredbama propisa iz područja iz kojih se Plan provodi i to redoslijedom provedbe kao je utvrđeno u Prilogu I ove Odluke.

 

V.

Mišljenje je li potrebno za Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. provesti

Postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže (odnosno postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu) obavit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u prilogu II ove Odluke.

 

VII.

Općina Barban dužna je informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08).

 

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasilu Općine Barban“.

 

Klasa: 023-01/16-01/46
Ur.broj: 2168/06-16-02-3

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.


Prilog I:

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Općina Barban, sukladno odredbi iz članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. u roku od osam dana od donošenja ove Odluke.
 2. Općina Barban jedužna pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja, tijela i/ili osobe daju mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu mišljenja.
 4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobite razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene.
 5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Program ukupnog razvoja Općine Barban 2016.- 2020. nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 6. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 7. O Odluci iz točke 4. i 5. Općina Barban informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Prilog II

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 3. Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin
 4. Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Riva 8, 52 100 Pula
 5. Istarske županije, Upravni odjel za turizam, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 6. Istarska županija, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Riva 8, 52 100 Pula
 7. Istarska županija, Odsjek za zaštitu prirode i okoliš, Flanatička 29, 52 100 Pula
 8. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52 100 Pula
 9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ul. Grada Graza 2, 52 100 Pula
 10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slovove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 11. Vodovod d.o.o. Pula, Radićeva 9, 52 100 Pula
 12. Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52 100 Pula
 13. Hrvatske šume, UŠP Buzet, Šumarija Pula, Šijanska cesta 12, 52 100 Pula
 14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta Vončinina 3, 10000 Zagreb
 15. Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin

 

Napomena: Popis tijela od kojih se traži mišljenje JLS definira se ovisno o strategiji, planu i programu.

 

 

 

Bruno Kožljan pobjednik 41. Trke na prstenac

Nakon trostrukog pripetavanja što na Trki na prstenac nije viđeno možda i desetljećima s ukupno jedanaest punti već kada je počela padati noć na trkalištu Gradišće slavio je 55-godišnji Bruno Kožljan, najstariji sudionik ovog viteškog natjecanja.

On je na konju Hugu dvaput tijekom trke pogodio u sridu, zadnji put za jedan punat, dok je njegov glavni suparnik u posljednjem pripetavanju 31-godišnji Toni Uravić na koncu, pod pritiskom, promašio. Nevjerojatna je bila završnica u kojoj je osim spomenute dvojice ostao i mladi 18-godišnji Stefano Osip koji je prvi ispao iz finala. U prvom pripetavanju i Kožljan i Uravić pogodili su za dva, pa se sve moralo ponavljati. Kada je Kožljan pogodio u sridu, a zasvirao je Radetzky marš, svi su pomislili da je trka gotova, ali ga je Uravić u stopu pratio i na oduševljenje publike i on pogodio za tri punta. U trećem pripetavanju više ni konji nisu htjeli slušati, ali su ih uz pomoć konjušara usmjerili na istrčavanje, ali je tu već i koncentracija padala pa je Kožljan pogodio punat, a Uravić u ništa, pa je tada konačno bilo jasno tko je konačni pobjednik Trke na prstenac koja je tako obilježila 320. godišnjicu od prvijenca i 40. obljetnicu od obnavljanja viteškog nadmetanja. Još su se natjecali Milio Grabrović, Goran Špada, Gvido Babić, Silvio Učkar, Antonio Osip, Aleksa Vale, Maksimilijan Rojnić, NandiRadola, StefanoBenazić, Gordan Galant, Luka Kancelar, Sanjin Pliško te dvojica debitanata Toni Vlačić i Stefano Osip.

S druge se strane tijekom današnjeg predvečerja u Barbanu odigrao nezapamćen politički igrokaz kojeg možda ponajbolje ocrtava komentar voditelja čitave trke Roberta Ferlina kada je ustvrdio da nikad u životu nije vidio toliko političara na jednom mjestu, a naročito ne u Saboru. Stvarno previše, iako su parlamentarni izbori pred vratima. Lokalni su se političari u kvintalima mogli pezat, a od onih na državnoj razini stigli su tehnički premijer Tihomir Orešković, predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović, predsjednik SDP-a Zoran Milanović s čitavim vodstvom, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s čitavim vodstvom, predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić kojem su sekundirali nekadašnji ministar financija Slavko Linić i nesuđeni premijer Ljubo Jurčić, zatim bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, ministar turizma Anton Kliman, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković ministar Zlatko Hasanbegović, a bio je tu i IDS u punoj spremi.

– Želio sam iskoristiti ovu jedinstvenu priliku u Barbanu gdje će doći velik broj državnih dužnosnika da upravo ovdje iz Istre, koja je po toleranciji daleko iznad ostatka Hrvatske, pošaljemo jedno vrlo jasno upozorenje na postojeću eskalaciju nacionalizma i šovinizma u Hrvatskoj gdje zbog izborne kampanje brojni hrvatski politički akteri o tome šute. Mislimo da o tome ne smijemo šutjeti, već jasno govoriti, jer nam nije prihvatljivo da se retorika vraća na razinu devedesetih godina, a da ne govorim o nekim mračnim godinama hrvatske povijesti, kazao je predsjednik IDS-a Boris Miletić istaknuvši da je Istra multikulturalna i višejezična sredina s čime se treba ponositi te napomenuvši da institucije trebaju kažnjavati takve ispade, a dužnosnici ih osuditi. Na novinarsko pitanje na što je konkretno mislio kazao je da se to prije svega odnosi na događanja u Srbu i u Kninu.

– Prije svega se veselim upoznat se s Trkom na prstenac, jer sam često odlazio na Sinjsku alku, a vidim da postoji puno sličnosti. Veselim novom iskustvu naše baštine i tradicije koja se održava intenzivno već 40 godina, a datira više od tri stoljeća, kazao je Andrej Plenković koji se prethodno u Barbanu rukovao s Zoranom Milanovićem, pa su ga novinari pitali kako je prošao susret. “Sve O. K. Očito je Hrvatska trenutno vrlo predvidljiva u smislu gdje se možemo sresti. Malo smo popričali i pozdravili se.”

– Nisam ovdje zbog kampanje kada sam u zadnjih deset godina devet puta bio ovdje, a nije svake godine kampanja. Tu dolazimo često, jer je u općini na vlasti i načelnik iz SDP-a, a bio sam i lani i predlani, kazao je predsjednik SDP-a Zoran Milanović dodavši da je na Sinjsku alku dolazio od četvrte godine života, a u Barban dolazi, jer je manje pretenciozna svečanost, fešta i nema napetosti. Na novinarsko pitanje jesu li rukovanje i srdačni odnosi s Plenkovićem naznaka velike koalicije SDP-HDZ Milanović je odgovorio jasno ne, ali da je naznaka da nema neprijateljstava. Milanović je kazao da očekuju da budu najjača, ali ne dominantna lista, te da će u koaliciju zatim pozvati IDS, kao jakog i važnog partnera, čak i ako im ne bude trebalo glasova. Naglasio je da je Hrvatska po uvjetima poslovanja po podacima Svjetske banke u zadnje četiri godine jako napredovala i da se s tim treba nastaviti.

(A. DAGOSTIN)

Bruno Kožljan Bruno Kožljan Bruno Kožljan

Obavijest

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Barban  kao nositelj izrade objavljuje obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Barban

Zahtijevi za uvrštenje u zonu građenja (cca 500m2) na prostoru Općine Barban mogu se predati do 15. 09.2016 godine u Jedinstveni upravni odjel Općine .

Preuzimanje dokumenta u pdf obliku:

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPOB

ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE U ZONU GRAĐENJA