Labinsko Jedinstvo napunilo police butiga u Barbanu i u Orihi

Mještani Barbana i Orihi konačno su, nakon višemjesečne Puljankine agonije i njene deložacije, dobili prodavaonice s punim policama. Dućan u Barbanu, koji se nalazi u prostorijama tamošnjeg društvenog doma, otvoren je prije dva tjedna, a onaj u Orihima, uz zvuke harmonike i zakusku, protekle subote. Oba prostora na pet je godina zakupila labinska tvrtka Jedinstvo, koja je, kaonajpovoljniji ponuđač, izabrana na nedavnom natječaju. Jedinstvo je tada ponudilo 22.875 kuna (bez PDV-a) za oba objekta, dok je početna cijena bila 14.300 kuna za objekte koji su se nudili u paketu. Javilo se ukupno pet ponuditelja: osim Jedinstva, ponudu su dostavili i Istarski supermarketi, Duravit, Radnik Opatija te Lavor-trade iz Buzeta. Na cijeloj je Barbanštini sada desetak prodavaonica.

Odlična priprema za turističku sezonu

Barbanski načelnik Denis Kontošić veli da se s dolaskom Jedinstva osjetila ozbiljnost i odgovorno ponašanje prema kupcima.

– Uložili su poseban trud da se prostori urede, a potom police napune kućnim potrepštinama, pa čak i dijelom artikala namijenjenih poljoprivredi. Police trgovina su pune, kakve nisu bile već dulje vrijeme, a mještani su jako zadovoljni. Time je konačno okončana agonija Puljanke koja je u zadnje vrijeme pokazivala ružnu sliku trgovačke djelatnosti: prazne police, nezadovoljni zaposlenici, nezadovoljni kupci… Ovo je i odlična priprema za turističku sezonu, pa su otvaranjem prodavaonice svi zadovoljni, osobito oni koji se bave iznajmljivanjem jer više neće imati nezadovoljne goste koji su po namirnice morali odlaziti u udaljenije centre, napominje Kontošić.

Prodavaonica u središtu Barbana prostire se na 350 kvadrata, a ona u Orihima, iako puno manja, sa svega 54 kvadrata, ima odličan izbor kruha i drugih namirnica, čime je, osim mještana, zadovoljno i prvih 30-ak turista. Jedinstvo, naime, osim trgovačke mreže, ima i vlastitu pekaru.

Puljanka dužna Općini 100 tisuća kuna

Općina je, podsjećamo, 1. veljače raskinula ugovor s Puljankom zbog neplaćanja zakupa. No, veći problem od toga bile su poluprazne police, priznaje načelnik. Nakon iseljenja, Puljanka je ostala dužna sto tisuća kuna Općini koja je, nakon neuspjelog pokušaja pregovora o načinu vraćanja duga, pokrenula ovršni postupak.

Kontošić podsjeća da su turisti u vrijeme Puljankine krize odlazili sve do Labina, Rovinja i Pule u velike trgovačke centre po namirnice. Broj turista u sezoni nije zanemariva uzmemo li u obzir više od 160 kuća za odmor s 1.200 kreveta.

– U srpnju i kolovozu nemamo slobodnog ležaja, što znači da, osim 2.700 stalnih stanovnika, imamo i 1.200 stranaca u sezoni. U Orihima je najveći broj ležajeva u odnosu na broj stanovnika: 165 kreveta na 115 stanovnika. I ovdje također nema slobodnih kreveta u špici sezone, naglašava načelnik.

(M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ)

Objavljeno: 18.05.2016. / Glas Istre

JAVNI NATJEČAJ

Na  temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Barban (Službne novine Općine Barban br. 33/2016) te članka 24.  Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/2013),  Općinsko Vijeće Općine Barban objavljuje slijedeći

 

 JAVNI   NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda

 

I.

Izlaže se zamjeni građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Barban, u naselju Barban K.O. BARBAN, k.č.br. 158/5, oranica, površine 1.000 m2 za građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1479/1, pašnjak,  u suvlasničkom dijelu 2/4 površine od 487 m2 i zemljište u poslovnoj zoni Barban K.O. Prnjani k.č. br. 1479/2, oranica, u suvlasničkom dijelu 2/4 površine  od 994 m2.

 

II.

Osobe zainteresirane za zamjenu nekretnine izložene natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno u Općini Barban na adresu:

 

OPĆINA BARBAN
POVJERENSTVO  ZA PROVEDBU NATJEČAJA
BARBAN 69, 52207 BARBAN
sa naznakom
“NE OTVARATI – PONUDA ZA
ZAMJENU NEKRETNINE”

Ponude se mogu dostaviti do zaključno 03.06.2016. do 14,00 sati.

 

III.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži tražene uvjete.

Općina Barban zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu iz ovoga natječaja.

 

IV.
PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

·         naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB

·         točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje

Pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.
UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI
·         dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji za pravne osobe

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

 

V.
Temeljem članka 7. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine BarbanVrijednost nekretnina koje su predmet zamjene utvrđuje se procjenom tržišne vrijednosti
nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka.
Eventualna razlika u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene isplatit će se u novcu.

VI.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana  03.06.2016. god. u 20,00 sati.
VII.
Natjecatelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o zamjeni u roku od 8 dana po proglašenju najpovoljnijim.

Ugovorom će se utvrditi obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostali troškovi koji proizlaze iz zaključivanja Ugovora, predaje posjeda i upisa prava vlasništva,  kao i ostala prava i obveze.

 

 

Klasa: 944-05/16-01/21
Ur.broj: 2168/06-16-02-1

Barban, 20.05.2016.

 

Predsjednik Općinskog Vijeća:

Dalibor Paus, prof.

 

Plan nabave za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/2011., 83/13, 143/13, 13/14), te članka  34. točke 12. Statuta Općine Barban  (“Službene novine Općine Barban“, br. 22/2013.), Načelnik Općine Barban je dana 8. veljače 2016. godine, donio slijedeći

P L A N   N A B A V E

Z A  2016.  G O D I N U

 

I.
Utvrđuje se plan nabave za 2016. godinu javnog naručitelja Općine Barban sa sjedištem u Barbanu 69, 52207 BARBAN, OIB 98875297738.
Plan nabave Općine Barban za proračunsku 2016. godinu temelji se na proračunu Općine Barban za 2016. godinu („Službene novine Općine Barban“, br. 17/2014.).

R.
Br.

Ev. br. nabave

Pozicija proračuna

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave kn

Postupak i način nabave

Vrsta ugovora

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora

  1. 4
R0029 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 88.410,00 kn)

Bagatelna

R0030 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 40.000,00 kn)

Bagatelna

R0032 Usluge promidžbe – tisak općinskog glasila

55.000,00

Bagatelna

R0033 Intelektualne usluge – usluge odvjetnika

40.000,00

Bagatelna

R0037 Vanjske usluge pripreme za fondove EU

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 80.000,00)

Bagatelna

R0038 Izrada energetskih certifikata općinskih objekata

25.000,00

Bagatelna

R0047 Uredska i računalna oprema

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 35.000,00)

Bagatelna

R0099 Sanacija neuređenih odlagališta

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 25.000,00)

Bagatelna

R0100 Aktivnosti energetske učinkovitosti

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0101 Uređenje javnih površina za odlaganje otpada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 55.000,00)

Bagatelna

R0102 Nabava komunalne opreme za odlaganje otpada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 250.000,00)

Bagatelna

E-MV/1-2015 R0115 Energija

470.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Nije poznato

Dvije godine

R0116 Tekuće i investicijsko održavanje cesta

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 200.000,00)

Bagatelna

R0117 Tekuće i investicijsko održavanje objekti javne rasvjete

150.000,00

Bagatelna

R0118 Tekuće i investicijsko održavanje groblja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0119 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 220.000,00)

Bagatelna

R0120 Tekuće i investicijsko održavanje javne površine

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 150.000,00)

Bagatelna

R0121 Tekuće i investicijsko održavanje mrtvačnica

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 50.000,00)

Bagatelna

R0122 Tekuće i investicijsko održavanje sportski objekti

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 70.000,00)

Bagatelna

R0123 Navodnjavanje NK igrališta na Mrzlici, Barban

60.000,00

Bagatelna

R0130 Dodatna ulaganja u građevinske objekte

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 250.000,00)

Bagatelna

R0133 Geodetsko katastarske usluge

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 100.000,00)

Bagatelna

R0134 Izrada urbanističkih planova uređenja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 150.000,00)

Bagatelna

R0135 Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Pojedinačna procijenjena vrijednost nabave nije poznata (sredstva u proračunu: 200.000,00)

Bagatelna

 

 

II.

Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban

Klasa: 023-01/16-01/34
Urbroj:2168/06-16-02-1                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag educ.

Barban, 8. veljače 2016.

Izmjene plana nabave za 2015.god

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/2011., 83/13, 143/13, 13/14), te članka  34. točke 12. Statuta Općine Barban  (“Službene novine Općine Barban“, br. 22/2013.), Načelnik Općine Barban je dana 28. prosinca 2015. godine, donio slijedeći

I Z M J E N E   P L A N A   N A B A V E

Z A  2015.  G O D I N U

 

I.
Utvrđuje se plan nabave za 2015. godinu javnog naručitelja Općine Barban sa sjedištem u Barbanu 69, 52207 BARBAN, OIB 98875297738.
Plan nabave Općine Barban za proračunsku 2015. godinu temelji se na proračunu Općine Barban za 2015. godinu („Službene novine Općine Barban“, br. 17/2014.).

R.Br.

Ev. br. nabave

Pozicija proračuna

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave kn

Postupak i način nabave

Vrsta ugovora

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora

1-2015 R0037 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.- 2020.

69.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

09.06.2015.

6 mjeseci od potpisivanja Ugovora

2-2015 R0133 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene- geodetske usluge

45.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

25.11.2015.

15.12.2015.

3-2015 R0036 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene- arhitektonske usluge

197.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

25.11.2015.

15.12.2015.

4-2015 R0119 Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci

40.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

05.11.2015.

20.11.2015.

5-2015 R0130 Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč. br. 71/ZGR. K.O. Barban

60.000,00

Bagatelna

Ugovor o bagatelnu

05.11.2015.

20.11.2015.

II.

Ovaj Plan  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban

Klasa: 023-01/15-01/31
Urbroj:            2168/06-15-02-2

OPĆINSKI NAČELNIK
Denis Kontošić, mag educ.

Barban, 27. prosinca 2015.

Zreli uradci mlade autorice

Predstavljanje pjesničkog prvijenca DheebeKožljan, “Mrežoblaki”, održano je u petak navečer u barbanskoj župi. DheebaKožljan upriličila je predstavljanje prve knjige na svoj 18. rođendan, a ova ambiciozna učenica trećeg razreda Pazinskog kolegija knjigu je sama koncipirala, uredila i objavila pri pazinskom “Josipu Turčinoviću”.

O knjizi su govorili recenzentica Vanesa Begić te Nives Trošt iz KUD-a Barban, koja je prepoznala Dheebin talent i koja je uz njezine roditelje najzaslužnija za objavljivanje ove knjige.

Nives Trošt prisjetila se kako je autorica počela marljivo stvarati pri KUD-u Barban, kako je stalno pisala nove pjesme te onda su odlučili da se sve to ukoriči. Vanesa Begić naglasila je zrelost ovemlade autorice, te pohvalila činjenicu da je sama i uredila ovu zbirku, ističući da autorica donosi lucidna razmišljanja, suptilnu ironiju te spretnu igru riječima, a posebno treba pohvaliti i činjenicu da njeguje domaću riječ.

Potom je sama autorica govorila o svojoj ljubavi prema poeziji te pročitala po dvije pjesme iz svakog pjesničkog ciklusa, a program su upotpunili i svirci iz KUD-a Barban.

U pogovoru je Željka Horvat Vukelja napisala “ona čakavicu misli, sanja, diše, piše i zato se čini da su njezini stihovi iz nje jednostavno iscurili, isklizili i s lakoćom došli do čitatelja. Po svojoj formi to su kratki, lagani i lepršavi stihovi, no Dheeba se bez sustezanja upušta u cijeli niz tema”.

Radovi ove mlade autorice objavljeni su u zbirkama “Beside u jatu”, u časopisu Kaj, te u antologiji pjesama Pazinskog kolegija “Žavajon”. (B. Ć. J.)

Objavljeno: 09.05.2016 | Glas Istre

Dragocjen prikaz barbanske povijesti novoga vijeka

“Ja sam onaj autor koji nikada ne govori o svojoj knjizi, tu su recenzenti, brojni gosti”, skromno je preksinoć u prepunoj Svečanoj dvorani “Tone Peruško” Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na predstavljanu svoje najnovije, devete po redu knjige “Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji” rekao ugledni povjesničar prof. dr. sc. Slaven Bertoša. Stoga su o knjizi više govorili gosti. Kolegica povjesničarka, dr. sc. Iva Milovan Delić, u svom je izlaganju istaknula: “Obimna je to istraživačka studija koja u 14 poglavlja obrađuje razne teme barbanske i rakljanske novovjekovne prošlosti s poveznicom obitelji Loredan. Ovo je prva znanstvena autorska monografija o Barbansko-rakljanskom feudu u novom vijeku u kojoj je po prvi put objavljeno niz novih arhivskih dokumenata o prošlosti ovog zanimljivog dijela Istre.”

Vladimir Torbica, pročelnik za kulturu Istarske županije, o knjizi je govorio iz pozicije “profesora povijesti koji još uvijek radi u porečkoj srednjoj školi”. Značaj te knjige je višestruk, smatra Torbica i ističe: “U županiji je to značajna knjiga za tumačenje lokalne mikropovijesti, a u školi je značajna za nastavnu praksu. Nova kurikularna reforma traži korištenje novih alata, a ovaj rad je isproban u radu s učenicima trećih i četvrtih razreda srednje škole. Knjiga je izvorni i poticajni misaoni uradak koji može učenike potaknuti na istraživanje koje potiče interes za lokalnu povijest.”

O značajnom doprinosu Slavena Bertoše kroz “Barbanske zapise” i memorijal Petra Stankovića “Barban i srcu” koji se nastavlja ovom knjigom, nekoliko riječi rekao je Denis Kontošić, načenik općine Barban. O minucioznom arhivskom istraživanju govorio je dr. Elvis Orbanić, ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu, dok je glavni urednik prof. Josip Šikić, koji je urednik četiri o devet Bertošinih knjiga, rekao da je Barbanština do sada bila slabo zastupljena, te da je ovo prva knjiga o Barbanštini iz pera povjesničara”.

Izdavači su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Katedra Čakavskog sabora Pazin, suizdavači su Državni arhiv u Pazinu i Općina Barban kojima je autor u nekoliko navrata zahvalio, kao i pokojnoj baki Zori, kojoj je ova, ali će i ubuduće sve ostale, knjige biti posvećene.

(L. BAGAR, snimio Dejan ŠTIFANIĆ)

Objavljeno: 06.05.2016 | Glas Istre

ODLUKA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban 29. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
 u 2016. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURU, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 10. veljače 2016. godine te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. NK Barban 2013 Mladi i nogomet u Barbanu

65

120.000,00

2. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci

53

45.000,00

3. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi

50.5

10.000,00

4. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2016. god.

44.5

18.000,00

5. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2016. godini

40.5

13.000,00

6. Nogometni klub Omladinac Nokometni klub Omladinac

40.5

7.000,00

7. Konjički klub Istra Godišnji program rada KK Istre

39

10.000,00

8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj nogometa i sportske rekreacije

37.5

7.000,00

9. Streljačko društvo „Istra“ Sport

37

10.000,00

UKUPNO:

240.000,00

Članak 3.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Obilježavanje 40. godišnjice djelovanja KUD- a,organiziranje folklornih manifestacija u Barbanu

66

60.000,00

2. Društvo „Trka na prstenac“ 41. Trka na prstenac

61.5

45.000,00

UKUPNO:

105.000,00

 

 

Članak 4.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu

65

5.000,00

2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa

58

1.000,00

UKUPNO:

6.000,00

Članak 5.
U 2016. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritenom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 37.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Prosječni broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Udruga mladih za promicanje znanosti i inovacija LUČE Revitalizacija nematerijalne kulturne baštine „Petar Stanković“

63.5

5.000,00

2. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva

60

20.000,00

3. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Zaštita i promocija prava umirovljenika- podizanje kvalitete života umirovljenika u Općini Barban

50.5

5.000,00

4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu

47.5

5.000,00

5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

42.5

2.000,00

UKUPNO:

37.000,00

Članak 6.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu donošenja, a biti će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/16-01/2
UR.BROJ: 2168/06-16-02-58
Barban, 29. travnja 2016.

 

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.

Obavijest

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve mještane OPĆINE BARBAN da će se održati
JAVNO IZLAGANJE o:

 Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje

FARMA ZA UZGOJ PILENKI ŽELISKI

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 05.05.2016.god.,
u Društvenom domu Sv. Pavao na Sv.Pavlu s početkom u 19,00 sati.

Koordinaciju javnog izlaganja provodi:

Upravni odjel za održivi razvoj
Istarske županije
u suradnji s
Jedinstvenim upravnim odjelom
Općine Barban

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ., v.r.