Fax čestitka

Uskrsna čestitka iz prijateljskoga Grada Sinja.

fax-sinj

NATJEČAJ

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15) te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ
za zakupu poslovnih prostora

I. PREDMET ZAKUPA:

Daju se u zakup slijedeći poslovni prostori, u kompletu, što znači zajedno i to:

1. zgrada Društvenog doma Barban u Barbanu, k.o. Barban, k.č. 191/8, površine 264,44
m², po početnoj cijeni: 6 EUR/m², te sastavni dio terase ispred Društvenog doma Barban, k.o. Barban, k.č. 65/1 zgr., površine 84,75 m², po početnoj cijeni: 2 EUR/ m² odnosno ukupno: 13.500,00 kn

2. zgrada Društvenog doma Orihi, u Orihi, k.o. Gočan, k.č. br. 1599/3, površine 54 m2,
po početnoj cijeni od 2 EUR/m2 odnosno: 800,00 kn

sveukupno redni broj 1 i redni broj 2 iznosi: 14.300,00 kn

tečaj euro/kuna=7,55

Ugovor o zakupu poslovnih prostora 1 i 2. zaključuje se na ROK – 5 godina

NAPOMENA:

Za poslovne prostore pod rednim brojem 1 i 2, raspisuje se natječaj za trgovačku djelatnost, te je uvjet natječaja sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, zakupnikom za oba poslovna prostora – jedan ugovor o zakupu.

Poslovni prostori daju se u zakup u stanju u kome se nalaze u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu po gore navedenoj početnoj zakupnini., uz napomenu da se preostali dio poslovnog prostor oznake k.č.br. 198/1 k.o. Barban u Barbanu kao i dio terase, nalazi u suposjedu treće osobe.

II. OPĆENITO:

Podnošenjem ponude na ovaj natječaj, natjecatelj bezuvjetno prihvaća sve uvjete natječaja.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke 1 ovog natječaja natjecatelj prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Barban.

Potpisivanjem ugovora o zakupu za poslovne prostore iz točke I ovog natječaja zakupnik pristaje da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu ako zakupnik koristi poslovne prostore protivno namjeni odnosno ako bez suglasnoti zakupodavca u poslovnim prostorima ne obavlja ugovorenu djelatnost.

Zakupnina se plaća mjesečno, do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec na temelju ugovora o zakupu (uplatnice). U zakupninu nisu uračunati troškovi vode, struje, komunalnih naknada, PDV i ostali troškovi, već se oni plaćaju posebno i padaju na teret zakupca.

2. Natječaj se provodi sistemom zatvorenih koverti.

III. PONUDE

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH, registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Pismena ponuda mora sadržavati:
a) zahtjev sa osobnim podacima
– za fizičke osobe ime i prezime, adresu, dokaz o državljanstvu i OIB
– za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
b) oznaku poslovnih prostora iz točke I.
c) ponuđenu natječajnu zakupninu
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini
e) dokaz u ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
f) ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu najpovoljnije utvrđene zakupnine
UZ PONUDU SE OBAVEZNO PRILAŽE:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnoso registraciji pravne osobe u RH ( izvornik ili ovjerena preslika ) i to: za fizičke osobe – domovnica, za pravne osobe- izvod iz sudskog registra
– dokaz o uplaćenoj jamčevini, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s brojem žiro računa na koji će se eventuano izvršiti povrat jamčevine,
– dokaz o registraciji za obavljanje trgovačke djelatnosti (izvornik ili ovjerena preslika),
– garancija plaćanja-bjanko zadužnica
– ovjerenu bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na iznos do 100.000,00 kn za osiguranje šestomjesečne zakupnine u iznosu napovoljnije utvrđene zakupnine

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 58 Zakona o pravima hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo prvenstva na zakup poslovnih prostora ima i osoba koja osigurava Općini Barban adekvatan prostor u Barbanu za rad Mjesnog odbora.

VI. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona ponuda kojojm se ispunjavaju svi uvjeti natječaja, te koja sadrži najviše ponuđenu natječajnu zakupninu.

V. DOSTAVA PONUDA, JAMČEVINA I OSIGURANJE PLAĆANJA

Sve ponude, uredno i čitko ispisane sa svim ispravama u privitku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJAČAJ, a ponude se dostavljaju: predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili putem pošte na adresu Općina Barban, Barban br. 69

Dan objave obavijesti u dnevnom tisku smatra se danom objave ovog natječaja.

Jamčevina se utvrđuje u iznosu od 10% početne natječajne zakupnine iznosi 1.430,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Barban poziv na broj 7811 – OIB, IBAN HR1024070001800600009 kod OTP banke, s a naznakom jamčevina za poslovne prostore iz natječaja od dana 26.03.2016.g

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Braban unutar natječajnog roka od 14 dana odnosno zaključno s danom 08.04.2016.g. što znači da do toga dana 08.04.2016.g. ponuda mora biti predana u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban ili poštom dostavljena u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban unutar tog roka 08. 04.2016.g. do 13,00 sati.
Ponude koje pristignu poštom ili budu predane nakon tog roka u Jedinstveni upravni odjel Općine Braban smatrat će se zakašnjelima te će se odbaciti.

Ponude će se otvarati dana 08.04.2016. godine u prostorijama općinske vijećnice u 20,00 sati.
Postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Barban koje zadržava pravo da odustane od natječaja ukoliko ponude ne budu adekvatne.

Zakašnjele ili nepotupne ponude neće se uzeti u razmatranje.

Općina Barban zadržava prvo poništenja u cijelosti ovog natječaja, bez posebnog obrazloženja.

VI. SKLAPANJE UGOVORA I POVRAT JAMČEVINE

Ponuditelj koji nakon donošenja Odluke načelnika o prihvatu njegove ponude, odustane od sklapanje ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora, u roku određenom za njegovo sklapanje, gubi pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja ponuditi će se slijedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu zakupninu ili ponovno izložiti natječaju.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane i nepovoljne ili koji odustanu od ponude prije donošenja Odluke načelnika o prihvatu njihove ponude, uplaćena jamčevina će se vratiti u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Podrobnije obavijesti mogu se dobiti na tel:052 567 635

 

Klasa: 372-01/16-01/4
Ur. broj: 2168/06-16-02-1
Barban, 26.03.2016.
Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

 

O D L U K A

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada


 

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 351-01/16-01/4
Ur.br.: 2168/06-16-02-1

Barban, 9. ožujka 2016.
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13), Načelnik Općine Barban dana 09. ožujak 2016. godine donosi

O D L U K U
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Barban.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Barban: www.barban.hr u rubrici „Važne obavijesti“ – kategorija „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na email: info@barban.hr ili aldo@barban.hr, ili poštom na adresu Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Barban koji po prijavi poduzima daljnje korake.

Članak 3.

Općina Barban će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi Bazu podataka, sastavljati izvješće i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Barban.

Općinski načelnik:

Denis Kontošić, mag.educ.

 

 

Preuzimanje

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

 

 

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 22/16. od 11. ožujka 2016. objavljen je natječaj za radna mjesta:
1. Viši stručni suradnik za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban (jedan izvršitelj/izvršiteljica)
2.Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte (jedan izvršitelj/izvršiteljica)

Tekst javnog natječaja:

 

KLASA: 112-02/16-01/2
UR.BROJ: 2168/06-16-02-2

Barban, 10. ožujka 2016.

Temeljem odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11 – u nastavku Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radna mjesta:
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJNE PROJEKTE,

II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica za svako radno mjesto na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije:
– magistar struke ili stručni specijalist sa studijskim programom računovodstvo ili računovodstvo i financije ili financije, računovodostvo i revizija
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte:
– magistar ili stručni specijalist ekonomije ili tehničkog usmjerenja
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem strečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.)

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban: www.barban.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

1. životopis,
2. izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
4. potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
6. ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom: 1. «Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i financije» te 2. «Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte».

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Općina Barban zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obavješteni u zakonskom roku.

 

OPĆINA BARBAN
Pročelnica:
Danijela Kontošić, dipl.oec.,v.r.
Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 19. ožujka 2016. g.

 

1. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: viši stručni suradnik za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Opis poslova:

Prema uputama ovlaštenih osoba priprema nacrt proračuna, obračun proračuna odnosno nacrte financijskih planova i godišnjih obračuna, te drugih sličnih planskih i izvještajnih financijskih dokumenata.
Tekuće prati ostvarivanje proračuna odnosno financijskih planova, skrbi o pravilnom i točnom iskazivanju prihoda i rashoda, te predlaže poduzimanje radnji vezanih za naplatu prihoda.
Obavlja poslove financijske operative (plaćanje obveza po računima, kompenzacije, cesije, preuzimanje duga, asignacije i dr.), vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa, vodi analitičke evidencije potraživanja i obveza.
Izrađuje financijske analize potrebe za donošenjem odluka.
Izrađuje račune, naloge za plaćanja, uključujući i naloge u svezi isplate plaća i drugih primanja zaposlenih, te stručno obrađuje svu financijsku dokumentaciju.
Vrši obračun plaća i drugih primanja zaposlenih, obračune ugovora o djelu i drugih isplata (naknade, pomoći i dr.), te sastavlja sva prateća izvješća, vodi osobne očevidnike zaposlenih i obavlja poslove u svezi prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,4 i tekuće osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10, 19/14)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13)

2. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Opis poslova:

Prati državne i županijske natječaje, iste obrađuje i priprema potrebnu dokumentaciju.
Priprema dokumentaciju prema fondovima EU-a, izrađuje i dostavlja potrebna izvješća.
Prati realizaciju projekata i sastavlja potrebna izvješća.
Surađuje s investitorima, poduzetnicima, tijelima javne uprave glede razvijanja gospodarstva i poduzetništva na području Općine Barban.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,4 i tekuće osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
3. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
4. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
5. Statut Općine Barban (“Službene novine Općine Barban” broj 22/13)

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr) biti će objavljena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Datum i vrijeme prethodne provjere znanja biti će objavljen na web stranici (www.barban.hr) te na oglasnoj ploči Općine Barban najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Intervju će biti proveden samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).
Općina Barban
Barban 69,
52207 Barban,
T. +385 (0)52 567 635

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Farme za uzgoj pilenki Želiski

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera Agrokoka-Pula d.o.o. Pula za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Farme za uzgoj pilenki u Želiski na području Općine Barban, KLASA: UP/I-351-03/15-02/75; URBROJ: 517-06-2-2-1-16-2, od 22. siječnja 2016. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Sudionici u postupku su:

• Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb
• Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Služba za održivo gospodarenje otpadom, Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 kao i na službenim stranicama i oglasnog ploči Općine Barban.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Preuzimanje dokumanta u pdf formatu

JAVNI POZIV za 6. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

opcina_barban_001Općina Barban    opcina_barban_002   KUD Barban    opcina_barban_003 TZO Barban

objavljuju

JAVNI POZIV
za 6. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) nove, neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini, najkasnije do 08.04.2016. godine.

Uz pjesme trebate priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresa, tel. broj, e-mail). Sve navedeno treba dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu info@barban.hr ili poštom na CD-u na adresu: OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom „Za BESIDE U JATU 2016.“

Izabrane pjesme tiskat će se u zbirci pjesama “6. BESIDE U JATU 2016“, a izabrani pjesnici govorit će po 1 pjesmu iz zbirke, dana 04.06.2016. god. (subota), na 6. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 052/567-635 ili e-mailom: info@barban.hr

Želimo Vam puno uspjeha!
U Barbanu, 08. ožujka 2016.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.broj: 2168/06-16-02-7
Barban, 07. ožujka 2016.

Lista studenata za dodjelu studentske stipendije Općine Barban
za studentsku godinu 2015./2016.
(Pravilnik za dodjelu stipendija Općine Barban – Službene novine Općine Barban 29/2015)

RB

Ime i prezime studenta, adresa; Fakultet
(naziv, mjesto, smjer)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

PETRA DOBRAN

Dobrani 1, Barban

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika,

Menadžment u turizmu

18

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

6 bodova

24

2.

ADRIANA PLIŠKO

Manjadvorci 6, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

18

/

18

3.

STEPHANI JELČIĆ

Rebići 18/a, Barban

Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu

17

/

17

4.

RAHELA RADOLA

Hrboki 12, Barban

Pravni fakultet Rijeka, Integrirani studij prava

16

/

16

5.

ELENA ROCE

Gorica 13, Sutivanac, Barban

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, Građevinski fakultet Rijeka

16

/

16

 

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.,v.r.

EVIDENCIJA BAGATELNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

 

Red  br. Predmet nabave Evidencijski broj bagatelne nabave Procijenjena vrijednost predmeta nabave Ukupna novčana vrijednost sklopljenog ugovora Datum sklapanja ugovora Rok na koji je ugovor sklopljen Naziv odabranog ponuditelja
1 Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Barban 2015.-2020. 1-2015 69.000,00 31.200,00 KN (bez PDV-a) 09.06.2015. 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora Eurokonzalting
2 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – geodetske usluge 2-2015 45.000,00 34.000,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.    60 dana Veting d.o.o.
3 Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada  javne namjene – arhitektonske usluge 3-2015 197.000,00 195.580,00 KN (bez PDV-a) 25.11.2015.                         90 dana Emis d.o.o.
4 Adaptacija krova Društvenog doma Manjadvorci 4-2015 40.000,00 39.468,50 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.
5 Radovi uređenja kata za urede Općine Barban, kč.br. 71/ZGR. K.O. Barban 5-2015 60.000,00 59.671,40 KN (bez PDV-a) 05.11.2015. 20.11.2015. Okić grupa d.o.o.

Dokument za preuzimanje u pdf formatu:

Evidencija bagatelne nabave 2015