JAVNI POZIV

Općina Barban,  KUD Barban, TZO Barban

objavljuju  

JAVNI POZIV

 za 5. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU

 

Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini. Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresu, tel. broj, e-mail). Pjesme i životopis treba dostaviti isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: tz-barban@barban.hr

Izabrane pjesme tiskat će se u petoj zajedničkoj zbirci pjesama “5. BESIDE U JATU 2015“., a izabrani pjesnici imat će pravo govoriti svoje stihove, po 1 pjesmu iz zbirke, dana 03.06.2015. godine (srijeda), na 5. Susretu barbanskih pjesnika BESIDE U JATU.

Rok za dostavu pjesama je 09.04.2015. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom: 052/567-635 ili e-mailom: tz-barban@barban.hr

 

Želimo Vam puno uspjeha!

U Barbanu, 09. ožujka 2015.

 

J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 2. stavak 1. točka 1.

Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), a sukladno Planu

prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2015. godinu KLASA: 023-01/15-01/4, URBROJ: 2168/06-15-02-2 od 22. siječnja 2015. godine

objavljuje se

 

J A V N I P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban

 

Članak 1.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli (u nastavku: HZZ), Općina Barban iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Članak 2.

Cilj stručnog osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu: ZSN).

 

Članak 3.

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:

– nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo.

 

Članak 4.

Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana, od po osam sati, tjedno, kako slijedi:

 

Redni broj Naziv radnog mjesta Stupanj obrazovanja i struka Potreban broj osoba na stručno osposobljavanje
Stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomije 1
Stručni suradnik za turizam i društvene djelatnosti Sveučilišni ili stručni prvostupnik društvenog usmjerenja 1
 UKUPNO     2

 

 

Članak 5.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

–        kratki životopis

–        presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

–        presliku diplome o stručnoj spremi

–        presliku radne knjižice (stranice 1, 2 i 3 te podaci o zaposlenju i stažu) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

–        potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci

Pri podnošenju prijave kandidat/kinje moraju navesti za koje se radno mjesto javljaju.

Kandidat/kinje se mogu istodobno prijaviti za oba radna mjesta obuhvaćena ovim pozivom

i pritom ne trebaju dostavljati dvije prijave, niti dvostruke priloge prijavama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:

OPĆINA BARBAN, Barban 69, 52207 Barban s naznakom za „ZA JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, zaključno do 16. ožujka 2015.

 

 

Članak 6.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

–        na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

–        prema programu stručnog osposobljavanja za rad

–        pod vodstvom mentora.

Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.

Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ.

Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 2.400,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i troškove prijevoza u visini stvarnog troška, a u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

 

Članak 7.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem.

 

                                                                                                         

OPĆINA BARBAN

 

Pročitajte cijeli dokument ovdje

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 24/15. od 04. ožujka  2015. objavljen je natječaj za radno mjesto stručni suradnik za proračun i financije u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban (jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Tekst javnog natječaja:

Temeljem odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11 – u nastavku Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE,
III. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 8. klasifikacijskog ranga – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
    sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke sa studijskim programom računovodstvo ili računovodstvo i financije ili financije, računovodstvo i revizija
    najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
    poznavanje rada na računalu
    vozačka dozvola B kategorije
    državni stručni ispit

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02 i 33/05) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Barban : www.barban.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Barban, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

1.    životopis,
2.    izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
3.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice),
4.    potvrdu o stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5.    dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
6.    ukoliko kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
7.    uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, s naznakom « Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto Stručni  suradnik za proračun i financije».

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Općina Barban zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/15-01/1
Urbroj: 2168/06-15-02-3
OPĆINA BARBAN
Pročelnica:
Danijela Kontošić, dipl.oec., v.r.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 12. ožujka  2015. g.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta: stručni suradnik za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

 

Opis poslova:

Prema uputama ovlaštenih osoba priprema nacrt proračuna, obračun proračuna odnosno nacrte financijskih planova i godišnjih obračuna, te drugih sličnih planskih i izvještajnih financijskih dokumenata.
Tekuće prati ostvarivanje proračuna odnosno financijskih planova, skrbi o pravilnom i točnom iskazivanju prihoda i rashoda, te predlaže poduzimanje radnji vezanih za naplatu prihoda.
Obavlja poslove financijske operative (plaćanje obveza po računima, kompenzacije, cesije, preuzimanje duga, asignacije i drugo), vodi evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi analitičke evidencije potraživanja i obveza.
Izrađuje financijske analize potrebne za donošenje odluka.
Izrađuje račune, naloge za plaćanja, uključujući i naloge u svezi isplate plaća i drugih primanja zaposlenih, te stručno obrađuje svu financijsku dokumentaciju.
Vrši obračun plaća i drugih primanja zaposlenih, obračune ugovora o djelu i drugih isplata (naknade, pomoći i dr.), te sastavlja sva prateća izvješća, vodi osobne očevidnike zaposlenih i obavlja poslove u svezi prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:

Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,4 i tekuće osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.),
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15)
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10, 19/14)
4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ 28/10)
5. Statut Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13).

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Barban (www.barban.hr) bit će objavljena imena kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Datum i vrijeme prethodne provjere znanja bit će objavljen na web stranici (www.barban.hr) te na oglasnoj ploči Općine Barban najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Intervju će biti proveden samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).