POZIV

POZIV svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu
Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08.i 136/12.), općinski načelnik Općine Barban upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Barban za dostavu prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Barban, da zaključno do 15. rujna 2014.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Barban za 2015. godinu (adresa: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban).

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1. Financijski plan za 2014. godinu

  1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine (prihodi i izdaci)
  2. Program aktivnosti za 2015. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Barban za 2015. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.
Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.barban.hr

Klasa: 400-06/14-01/16
Ur.broj: 2168/06-14-02-1
Barban, 26. kolovoz 2014.

Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv korisnicima proračunskih sredstava za 2015

Prijavnica za program javnih potreba udruga 2015

Upute za izradu proračuna i financijskih planova 2015

JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske” br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Barbanod 12. kolovoza 2014.godine, Klasa: 350-01/14-01/7, Urbroj: 2168/06-14-02-7, Jedinstveni upravni odjel Općine Barban kao Nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera započinje 22. kolovoza 2014. godine i trajedo 20. rujna 2014. godine.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera, u vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 02.rujna (utorak) 2014. godine u 13.00 satiu prostorijama Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban.

Pravo na sudjelovanje imaju javnopravna tijela koja mogu dostaviti mišljenja na Prijedlog plana te ostali sudionici koji mogu prijedloge i primjedbe u pisanom obliku uputiti na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban, u elektroničkom obliku na adresu: opcina-barban@pu.t-com.hr ili upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena tijekom javnog uvida zaključno do 20. rujna 2014. godine.

 

Klasa:350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-10

 Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Jedinstveni upravni odjel      

Klasa: 350-01/14-01/7
Ur.br.: 2168/06-14-02-5
Barban, 10. srpnja 2014.

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera

 

Općinsko vijeće Općine Barban je na 10. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2014. godine, donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Puntera mogu se dobiti na adresi: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban ili na telefon 052/567 635

Pročelnica:
Danijela Kontošić