Solarna elektrana u Barbanu radi punom parom

U Poduzetničkoj zoni Barban električna se energija troši, ali i proizvodi! Fotonaponska elektrana Barban tvrtke Amnis Energija djeluje već pola godine, a u punom je pogonu od veljače. Sa snagom od 0,57 MW to je, nakon kanfanarske elektrane od jednog megavata, druga solarna elektrana po snazi u Istri, a treća u Hrvatskoj, s obzirom da je najveća u Varaždinu.

solarna-elektrarna-barban

U barbanskoj zoni 2.866 panela raspoređeno je na površini od 1,2 hektara, a investicija Amnis Energije, koja djeluje u sklopu LSG grupe sa sjedištem u Beču, teška je 1,2 milijuna eura, otkriva nam njen direktor Werner Schoissengeier. U tom tehnički sofisticiranom pogonu zaposlena je tek jedna osoba, a opslužuje ga i služba za održavanje, rekao nam je Mirko Sečić iz iste tvrtke.

– Unatoč lošem vremenu u veljači i ožujku, do sada smo proizveli tri posto više struje od plana. Nakon godina razvijanja i realizacije, ovo na koncu ispada kao ipak uspješna priča, rekao je Schoissengeier. U kontrolnoj sobi elektrane imali smo prilike vidjeti trenutne podatke o radu elektrane, a uočili smo da je do sada, dakle u zadnjih šest mjeseci, proizvela više do 400 MWh.

Zašto direktor Amnisa na koncu kaže da je ovo ipak uspješna priča? Zato jer otkad su došli u Barban i pokrenuli projekt prošlo je za investitore neprihvatljivo dugih 4,5 godina, a pritom se u Hrvatskoj susreću i s problemom premalih kvota za proizvodnju električne energije.solarna-elektrarna-barban-1

– Naišli smo na puno prepreka administracije, ne lokalne, i problema s elektrodistribucijom. Za usporedbu kako je teško ostvariti ovakav program u Hrvatskoj govori vam podatak da smo u Rumunjskoj pustili u pogon elektranu od čak 115 MW! Snaga elektrana u cijeloj Hrvatskoj iznosi tek 20 MW, a obnovljivi izvori energije (vjetar, Sunce, voda…) sudjeluju sa samo tri posto u ukupnoj proizvodnji.

Proizvođače ubija i otkupna cijena proizvedene električne energije pa ova elektrana nama i nije nešto profitabilna. No, odlučili smo je izgraditi pod bilo koju cijenu i zbog Općine Barban koja nam je od početka izlazila u susret, rekao je Schoissengeier.

(Z. STRAHINJA)

solarna-elektrarna-barban-2solarna-elektrarna-barban-3

Objava javnog poziva

Objava javnog poziva u lokalnom glasilu radi obilježavanja granica zemljišta i izlaganja parcelacijskog elaborata na javni uvid

Geodet d.o.o. Pula, Mutilska 23 obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli (Klasa: UP/I-350-05/13-02/213, Urbroj: 2163/1-18-06/18-13-9, Pula, 28. studeni 2013.)

Popis katastarskih čestica:

k.o. Prnjani: 1389/1, 1393, 1477/35, 2756/1, 1477/5, 1477/29, 1481/3, 1481/1, 1484/1, 1486/1, 1477/4, 1477/33, 2756/11, 1391, 3767/1, 1396, 1392/1, 1395, 1477/6, 2756/2, 1477/7, 1481/1, 1481/5, 1482, 1481/4, 2756/1

 k.o. Gočan: 2650, 3906, 2649/1, 2649/2, 2644, 2619/2, 2641, 2620/2, 2620/1, 2514/6, 2514/34, 2514/31, 2514/2, 2514/10, 2514/9, 2614/2, 2614/1, 2514/25, 2514/30, 3905, 2514/26, 2514/9, 2514/11, 2619/1, 2629/4, 2610, 2514/9, 2619/42514/8, 2514/35

 Geodet d.o.o. Pula, izrađuje parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru – rekonstrukcija raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 u kružno raskrižje na cesti Vodnjan-Barban (prometne površine i oborinska odvodnja) (naručitelj: Županijska uprava za ceste Istarske županije, M.B Rašana 2/4, Pazin, broj Predmeta:168/14)

Djelatnici Geodet-a d.o.o. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je predviđena rekonstrukcija raskrižja uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Deana Palina (Geo 957) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene u periodu od 9-15 sati, 17. lipnja. 2014. godine.

Javni uvid u parcelacijski elaborat održat će se u prostorijama Općine Barban, Barban 69,Barban, dana 18. lipnja 2014. godine od 10 do 13 sati.

 

I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA

Barban, 08. Lipnja 2014.
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban

Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće

 

I Z V J E Š Ć E

O REZULTATIMA GLASOVANJA

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Barban od 29. Travnja 2014. Godine raspisani su izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban.

U ostavljenom roku   zaprimljene su kandidature te su sačinjene zbirne liste kandidata. Zbirne liste kandidata objavljene   su na web stranicama Općine Barban, oglasnoj ploči Općine Barban, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Izborna komisija donijela je dana 30. Svibnja 2014. Godine rješenje o neprihvaćanju kandidature kandidata Josipa Lazara iz Barbana, Špadi 16 i njegovog zamjenika Kristijana Koromana iz Barbana, Špadi 18,   iz razloga što kandidaturu nije poduprlo najmanje pet birača s područja mjesnog odbora Prnjani, a sukladno članku 14. Stavak 1. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002).

Istim rješenjem utvrđeno je da se izbori za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci neće održati iz razloga što nije pristigla niti jedna kandidatura.

Na predmetno rješenje   u propisanom roku nije bilo prigovora.

Izbori su se održali dana 08. Lipnja 2014. Godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati, te su utvrđeni slijedeći rezultati:

 

MJESNI ODBOR BARBAN

1. Marko Kleva
2. Neven Špadić
3. Silvio Učkar
4. Andrej Kancelar
5. Mario Verbanac

MJESNI ODBOR PUNTERA

1. Dino Vale
2. Goran Peršić
3. Arsen Ciceran
4. Antonio Vale5.
Franko Trošt

MJESNI ODBOR HRBOKI

1. Massimo Biletić
2. Paolo Dobran
3. Dalibor Biletić
4. Damir Radola
5. Valter Radola

MJESNI ODBOR ŠAJINI

1. Drago Pereša
2. Edi Ukota
3. Anton Antolović
4. Aleks Kolić
5. Ivana Radola

MJESNI ODBOR PETEHI

1. Damir Kontošić
2. Antonio Osip
3. Saša Budić
4. Orijano Poljak
5. David Mošnja

MJESNI ODBOR GRANDIĆI

1. Branko Ljubić
2. Klaudio Zajc
3. Damir Kožljan
4. Dragutin Kolić
5. Nevia Kožljan

MJESNI ODBOR PRNJANI

1. Mirjana Prgomet
2. Nives Kalčić
3. Elis Konović
4. Mauricio Trošt
5. Elvis Draguzet

MJESNI ODBOR SUTIVANAC

1. Toni Medančić
2. Dalibor Frančula
3. Darijan Grabrović
4. Franko Frančula
5. Edo Šugar

Izborna komisija:

Suzana Racan Stern, predsjednica
Aldo Osip, Član
Mirko Bulić, član

Vesna Pavletić, zamjenica predsjednice
Grozdana Dobran, zamjenica člana
Milan Mirković, zamjenik člana

 

Dokumenti za preuzimanje:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZAPISNIK IZBORNOG POVJERENSTVA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/14-01/1

URBROJ: 2168/06-14-02-10

Barban, 02. lipnja 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA (pisano testiranje)

I INTERVJU

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat:

  1. KONTOŠIĆ DANIJELA iz Barbana, Poljaki 20b

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69, dana 9. lipnja 2014. godine u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 60 pitanja. Kod većine pitanja trebat će se obaviti odabir između ponuđenih odgovora ili nadopuniti tvrdnju. Pisano testiranje boduje se od 1 do 10 bodova.

Testiranje traje 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Barban www.barban.hr

III. Rezultati pisanog testiranja biti će priopćeni usmeno na intervju-u, obzirom da će se isti dan održati intervju i pisano testiranje, te objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

Da bi kandidat pristupio intervju-u mora ostvariti najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Aleksandar Puh,v.r.